Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Hur tekniken tar hållbarhetsarbetet in i framtiden

AWS är på väg att uppfylla målet att driva 100 procent av verksamheten med förnybar energi under år 2025 och Amazon är idag den största kommersiella köparen av förnybar energi globalt och i Europa.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 07 dec. 2023Publicerad: 07 dec. 2023

För att världen ska lyckas med den omställning som krävs för att hantera klimatförändringarna är det nödvändigt att hållbarhetsarbetet förmår utnyttja den snabba utvecklingen inom digitalisering.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

David Jensen, koordinator vid FN-organet UNEP:s arbetsgrupp för digital transformation, sammanfattar målsättningen så här: ”Vi måste säkerställa att digital teknologi förstärker lösningar för klimatfrågan utan att ta för mycket energi och råvaror i anspråk.

Ett viktigt mål med digitalisering är att ge nya förmågor till individer, näringsliv och offentlig sektor, som hjälper dem bli mer hållbara, agera gemensamt och skapa ett globalt engagemang för vår planets hälsa.”

Data är i centrum av utmaningen – och möjligheten

Data kallas ofta ”det nya guldet” på grund av hur den tekniska utvecklingen gör det möjligt att använda, analysera och bearbeta data på nya sätt för att identifiera och lösa utmaningar – och det gäller förstås även utmaningar inom klimat och miljö.

Ett bra exempel är hur artificiell intelligens har använts för att stoppa skövlingen av skog, genom projektet Forest Foresight, med Världsnaturfonden (WWF) som initiativtagare. Organisationen använder AWS teknik för att kunna förutse var det finns risk för illegal avverkning av skog, genom att analysera förövarnas kända beteendemönster och tillvägagångssätt.

En av många datapunkter är exempelvis tillgången till vägar i ett område, eftersom den olagligt avverkade skogen behöver transporteras bort på ett smidigt sätt. Med hjälp av maskininlärning kan all denna rådata omvandlas till prediktiva prognoser som hjälper WWF att förutse var det är mest sannolikt att framtida skövling kommer att äga rum, och ge myndigheter bättre förutsättningar att förhindra det.

ANNONS

Senaste nytt

Vetenskapsorganisationer deltar

Data är det bränsle som AI och ML drivs framåt av, vilket i sin tur leder till att djupare kunskaper kan utvinnas ur data och bidra till bättre beslutsfattande. Molnet – både genom dess enorma beräkningskraft och de avancerade tjänster som tillhandahålls – är vad som möjliggör hanteringen och integrationen av flera olika lager av data i realtid, vilket gör att det som annars vore en jättelik mängd ostrukturerad data blir användbart, skapar handlingskraft, och kan bidra till stor nytta för mänskligheten.

ANNONS

2019 initierade AWS projektet Amazon Sustainability Data Initiative (ASDI) i syfte att göra det lättare för forskare inom hållbarhetsfrågor att samla och analysera stora datamängder, ett arbete som annars kan vara både kostsamt och tidskärvande.

En mängd vetenskapsorganisationer som exempelvis NOAA, NASA, och de nationella meteorologiska instituten i Storbritannien, Frankrike och Finland, deltar i initiativet. Man sammanställer databaser med enorma mängder information som lagras och tillgängliggörs för allmänheten via AWS-molnet.

Bland informationen finns väderobservationer och prognoser, klimatprognoser, satellitbilder, hydrologiska och oceanografiska data, samt data om luftkvalitet. Genom ASDI får forskare, näringslivet och civilsamhället tillgång till rikare kunskap, som kan ge nya insikter och bidra till utvecklingen av nya hållbara lösningar på komplexa problem.

Hållbarhet byggs från grunden

Man kan bidra till hållbarhet på fler sätt än genom direkt stöd till naturvårdsprojekt. Att arbeta för att den egna verksamheten ska bedrivas på ett så hållbart sätt som möjligt är viktigt och angeläget, och det finns en mängd metoder och verktyg för att hjälpa till på vägen mot målet.

En av dessa åtgärder är att säkerställa att de data verksamheten använder lagras och hanteras på ett resurseffektivt sätt – AWS molninfrastruktur är, enligt data från 451 Research, 80 procent mer energieffektiv än traditionella datacenter i de egna lokalerna.

En annan åtgärd är att använda de verktyg som finns för att minimera miljöpåverkan när man använder molnet. AWS har sammanställt ramverket Well-Architected Pillar of Sustainability, en samling råd som sedan 2021 hjälpt kunder världen över att förbättra sin molnarkitektur utifrån konkreta hållbarhetsmål.

Många av åtgärderna är enkla men har ändå stor nyttoeffekt – till exempel att välja rätt filformat för data. Ramverket tar också upp exempelvis vilken typ av lagringslösning som är bäst lämpad för verksamheten, och hur man kan optimera driften genom att balansera belastningsnivåer.

ANNONS

Genom att följa dessa råd och exempel minskar tidsåtgången och elförbrukningen. Arbetet blir därmed mer effektivt och nyttotillväxten ökar snabbare än behovet av resurser – vilket är helt nödvändigt för att uppnå hållbar tillväxt.

Verktyg som effektiviserar användningen

AWS arbetar kontinuerligt med nya initiativ som möjliggörs av den ständiga teknikutvecklingen, från komprimeringsalgoritmer som minskar filers storlek, till nya generationer hårdvara med mer energisnål design och belöningsprogram som uppmuntrar medarbetare att individuellt och kollektivt arbeta på nya sätt för att bidra till att nå uppsatta miljömål.

AWS Customer Carbon Footprint Tool är ett verktyg som hjälper kunder få överblick över de resurser deras molndata förbrukar, skapa prognoser för framtida förbrukning och hjälpa dem effektivisera användningen.

Verktyget beräknar också hur mycket av förbrukningen som kommer från förnybara energikällor, baserat på var lagringen och bearbetningen äger rum. Det innebär också att beräkningarna kommer att förändras allteftersom Amazons många pågående projekt inom förnybar energi sätts i drift.

AWS är på väg att uppfylla målet att driva 100 procent av verksamheten med förnybar energi under år 2025 och Amazon är idag den största kommersiella köparen av förnybar energi globalt och i Europa.

Tillsammans mot ljusare tider

Europas ambition att vara ledande inom både klimatarbete och digitalisering flyttar fram gränserna för teknik och forskning och ökar efterfrågan på hållbara lösningar. Regionen har därför goda förutsättningar att dra maximal nytta av kommande innovation och utveckling.

ANNONS

Molnet, AI och maskininlärning är teknologier som lämnar ett positivt bidrag till de företag som använder dem som verktyg för att uppnå deras egna hållbarhetsmål. När tekniken utvecklas, kunskaper delas och många aktörer samarbetar kring ett gemensamt mål öppnar det för nya, tidigare otänkbara, lösningar på globala utmaningar och problem.

Med AWS hjälp arbetar mängder av företag världen över med att använda molnets möjligheter att skapa nya och mer hållbara tjänster för konsumenter och samhällen – för konsumtion och produktion, nytta och nöje. Ett lokalt exempel är det nordiska elhandelsbolaget Tibber, som använder AWS-molnet för sin digitala plattform.

Optimera elkonsumtion

Tibbers affärsidé går ut på att optimera elkonsumtion genom realtidsövervakning av energikostnader och att hjälpa kunder styra om sin egen elanvändning för att förbruka smartare och samtidigt sänka deras kostnader – i genomsnitt med 20 procent. 

Att få ut realtidsinformation till kunder vid rätt tillfälle är vad som gör det möjligt för tjänsten att fungera, och via AWS IoT Core skickade Tibber fler än 33 miljarder meddelanden till kunder under en enda månad, maj 2021.

Det kommer inte att vara någon brist på existentiella utmaningar för miljön och klimatet under de närmaste åren – men den snabba tekniska utvecklingen och lösningarna som skapas längs vägen, i kombination med det globala engagemanget för att bidra till en ljusare framtid, gör att vi också är bättre rustade att hantera dem än någonsin tidigare.

Learn more about how Europe’s Leading companies across industries are using AWS to drive innovation and sustainability

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS