Dagens PS

Så förebygger ni ohälsa på arbetsplatsen

På Unionen arbetar man med att öka kännedomen om ohälsa, kopplingen till arbetsmiljön.
På Unionen arbetar man med att öka kännedomen om ohälsa, kopplingen till arbetsmiljön och inte minst hur man förebygger den på arbetsplatserna. (foto: Pixabay)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 12 juni 2024Publicerad: 31 maj 2024

I en era av snabb förändring och höga krav står både medarbetare och chefer inför en växande utmaning: ohälsa på arbetsplatsen. Att adressera denna utmaning är avgörande för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö och för att förebygga utbrändhet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin


Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna av stress. Enligt Försäkringskassan ökade antalet personer med stressrelaterad sjukskrivning från 33 000 till 45 000 sjukfall mellan 2019 och 2023. Åtta av tio är kvinnor, men även bland männen ökar den psykiska ohälsan. Utmattningssyndrom, eller som det ofta omtalas; utbrändhet, står bakom en stor del av dessa siffror

Utmaning för både medarbetare och chef

Arbetsrelaterad stress skapar en rad negativa konsekvenser för både samhälle och arbetsplatser, medarbetare och chefer. De omfattar allt från ohälsa till minskad produktivitet.

“En bristande arbetsmiljö kan även påverka hur attraktiv man blir som arbetsgivare sett till rekrytering av den kompetens som behövs och möjligheterna att motivera medarbetare att stanna kvar inom företaget”, förklarar Annica Hedbrant, Utredare arbetsmiljö på Unionen.


På Unionen arbetar man med att öka kännedomen om ohälsa, kopplingen till arbetsmiljön och inte minst hur man förebygger den på arbetsplatserna. Det finns en hel del man kan göra för att främja friskfaktorerna och för att förebygga ohälsa, såsom uträndhet.


“Forskningen har hittat ett antal faktorer som gör att sjukfrånvaron minskar, att människor mår bra och kan prestera på jobbet samtidigt som verksamheten utvecklas. Att sätta dessa faktorer i fokus med det systematiska arbetsmiljöarbetet skapar goda förutsättningar för friska medarbetare och produktiva arbetsplatser där människor blomstrar och presterar på sin bästa nivå”, säger Annica Hedbrant.

ANNONS

Senaste nytt

Här är tips på hur du som chef kan arbeta hälsofrämjande

Led med gott exempel

Ett ledarskap som fokuserar på att skapa tydlighet, bygga tillit och utveckla medarbetare och verksamhet genom stöd och närvaro är viktigt för friska arbetsplatser. För att det ska vara möjligt behövs organisatoriska förutsättningar och att chefen själv har en bra arbetsmiljö. Chefernas arbetsmiljö ska inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren behöver ta och visa ansvar för chefen – både i rollen som arbetsgivarföreträdare och i rollen som medarbetare.

ANNONS

Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med arbetsmiljöombud, det är viktigt att arbetsgivaren säkerställer att du som chef har den kunskap, de resurser och befogenheter som behövs för arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Delaktighet och inflytande

För att var och en ska ha möjlighet att kunna påverka sin egen arbetssituation och bidra med perspektiv och idéer behöver arbetssätt och beslutsstrukturer främja en sådan dialog. Det måste också arbetas löpande med att forma en trygg kultur, där fler, olika och andra perspektiv välkomnas.

Rättvisa och transparens

Som chef har du en viktig roll i att jobba för att beslut upplevs välmotiverade, rättvisa och transparenta samt att ord och handling överensstämmer. Det bygger tillit mellan såväl medarbetare som medarbetare och ledning och främjar upplevelsen av att jobba i en konsekvent och reko verksamhet.

Kommunikation och återkoppling

Välfungerande kommunikationsvägar och ett gott samtalsklimat mellan alla delar i organisationen är viktiga att arbeta fram och med. I ett sådant klimat lyssnar ledning, chefer och medarbetare på varandra och sakfrågor hanteras utan att det blir personligt.

ANNONS

Här hittar du fler tips på vad du som chef kan göra för att förebygga ohälsa

Sammanfattningsvis är arbetsrelaterad ohälsa ett allvarligt problem som inte bara påverkar individens och gruppens välbefinnande utan även företagets framgång och hållbarhet.

Att aktivt arbeta med att förebygga och hantera risk- och friskfaktorer på arbetsplatsen är därför av avgörande betydelse för både medarbetarnas, chefernas och företagets långsiktiga framgång.

Läs mer om hur du kan minska stressen hos dina medarbetare

Läs mer om hur du minskar din egen stress på jobbet

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
Chefslinjen, bara för chefer

Chefslinjen, bara för chefer. Med Unionen Chef har du alltid någon att fråga. Vi ger snabba svar på alla de frågor du har som chef och om de villkor som gäller i din anställning.

Kontakta Unionen Chef
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS