Bakgrunden är att Finansinspektionen i en granskning konstaterat att fonds aktivitet i faktabladet bör kunna beskrivas ”på ett mer nyanserat och rättvisande sätt”.

ANNONS

Fondbolagens förening rekommenderar bland annat att jämförelseindex ska redovisas i fondens faktablad, när det finns ett relevant sådant.

Vidare ska nyckeltalet ”active share” redovisas för aktiefonder i fondens årsberättelse där så är möjligt. Nyckeltalet används för att ge en bild av en fonds aktiva andel i förhållande till jämförelseindex, skriver Fondbolagens förening

ANNONS
ANNONS