Dagens PS

Fritidshusförsäkring – Jämför och hitta bästa försäkring för ditt fritidshus

Fritidshusförsäkring
Hur hittar man den bästa fritidshusförsäkringen? Det svarar vi på i den här artikeln. (Foto: Unsplash)
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 08 nov. 2023Publicerad: 25 okt. 2023

Fritidshusförsäkring är en försäkring som skyddar ditt fritidshus, din tomt samt personlig egendom. Dessutom ingår både ansvars- och rättsskydd. Hur hittar man den bästa fritidshusförsäkringen? Denna guide beskriver de olika försäkringsdelarna, vad som påverkar premien och vad du bör tänka på när du ska försäkra ditt fritidshus. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

I den här guiden går vi bland annat igenom följande:

 • Ekonomiskt skydd – Vilka delar består en fritidshusförsäkring av?
 • Jämför fritidshusförsäkring – Hur sker jämförelse enklast? Hur hittas den bästa fritidshusförsäkringen?
 • Få lägre pris – Vad påverkar premien och vad kan du göra för att sänka den?
 • Betyg och omdömen – Lista på åtta av Sveriges största försäkringsbolag

Vilket skydd ger en fritidshusförsäkring?

En försäkring för fritidshus skiljer sig från en vanlig hemförsäkring. Detta då främst baserat på användningen av fastigheten. Hemförsäkring täcker det primära boendet medan fritidshusförsäkring gäller för en sekundär, fritidsbostad. Fritidshusförsäkringar kan ha specifika villkor för saker som obebodd tid, hyra och geografiska risker. Så vad täcker då egentligen en fritidshusförsäkring?

En försäkring för fritidshus ersätter vid skador via exempelvis inbrott och skadegörelse eller naturskador som storm och översvämning. Den kan ge dig ett ekonomiskt skydd så att du kan njuta av din fritid utan att oroa dig för oförutsedda ekonomiska kostnader.

Kortfattat ingår följande delar:

 • Skador på fritidshuset
 • Vissa skador på tomten
 • Förlust av egendom
 • Ansvars- och rättsskydd för ägaren

Under följande rubriker beskrivs utförligt de olika försäkringsdelarna och därmed vilket ekonomiskt skydd som kan uppnås. 

1.     Egendomsskydd

Egendomsskydd i en fritidshusförsäkring täcker skador på själva fritidshuset och dess fasta inredning. Det kan inkludera skydd mot brand, inbrott, stormskador och vattenskador. Skyddet garanterar att du får ekonomisk ersättning om ditt fritidshus skulle råka ut för oförutsedda händelser eller skador.

Egendomsskyddet i en fritidshusförsäkring är indelat i tre huvudkategorier:

 • Hus
 • Tomt
 • Övrig egendom

Fritidshus 

Skyddet för huset inkluderar skador som kan uppstå av exempelvis brand, vattenläckage, inbrott och skadegörelse. Vissa ger även ersättning vid så kallade naturskador, exempelvis vid storm och översvämning. 

Tomt & Tilläggsbyggnader

I en försäkring för fritidshus, såsom en sommarstuga, kan det även ingå möjlighet att få ersättning vid vissa större skador på tomten samt tilläggsbyggnader som gästhus och växthus. Detta måste i så fall vara angett i villkoren. Om det inte anges är det enbart huvudbyggnaden som är försäkrad. 

Övrig egendom

Med övrig egendom menas exempelvis möbler, hushållsmaskiner och andra lösa föremål som finns i fritidshuset. Ersättning går att få upp till den nivån som anges i försäkringsvillkoren. 

Skulle något stjälas från fritidshuset kan även personens hemförsäkring utnyttjas. Detta utifrån att försäkringsdelen ”bortaskydd” innebär att ersättning går att få vid stöld av egendom som inte förvaras i hemmet. 

2.     Ansvarsskydd

Ansvarsskyddet ersätter dig som ägare av ett fritidshus om du blir ersättningsskyldig efter att ha varit orsak till skada på annans person eller dess egendom. Denna skada ska ha uppkommit av plötslig olyckshändelse. 

Det kan handla om allt från en boll som råkar gå genom grannens fönster till mer allvarliga situationer där någon skadas på din tomt. I vissa fall kan ansvarsskyddet utökas till att inkludera särskilda situationer som jakt eller fiske på din egendom. 

3.     Rättsskydd

Rättsskyddet i en fritidshusförsäkring är en viktig komponent som ger dig ekonomiskt stöd om du skulle hamna i en juridisk tvist. Det kan vara en tvist med en granne över tomtgränser, med en hantverkare efter dåligt utfört arbete eller liknande.

Rättsskyddet täcker ofta juridiska kostnader som advokatarvoden, rättegångskostnader och eventuella skadestånd som du kan bli skyldig att betala. Det är dock viktigt att notera att det oftast finns en övre gräns för hur mycket rättsskyddet täcker och det kan variera mellan olika försäkringsbolag.

4.     Tilläggsförsäkringar

Förutom de grundläggande skydden som ingår i en fritidshusförsäkring finns det också möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar. Dessa kan vara särskilt värdefulla om du har specifika behov som inte täcks av den grundläggande försäkringen.

Se över utbudet av tillägg innan du väljer att försäkra ditt fritidshus. Detta utifrån att det varierar mellan de olika bolagen gällande vilka tillägg som erbjuds. Tilläggen kan tecknas i samband med en fritidshusförsäkring tecknas men kan även väljas efterhand. Det är därför viktigt att se över sitt behov varje år och fundera på om något tillägg behövs för att anpassa det ekonomiska skyddet utifrån de nya behoven. 

Som tillägg eller i paketlösning

I de bästa fritidshusförsäkringarna, det vill säga de mest omfattande, kan vissa tilläggsförsäkringar redan ingå som en del av det grundläggande skyddet. Detta medan de kan medföra extrakostnad hos andra bolag.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Så jämför du fritidshusförsäkring

Att välja rätt fritidshusförsäkring kan vara en utmaning, särskilt med tanke på att det finns en mängd olika alternativ på marknaden. Men för att hitta den bästa fritidshusförsäkringen, det vill säga den som passar dina behov och förutsättningar, är jämförelsen en viktig del. 

Jämför enkelt via jämförelsetjänster

Ett av de enklaste sätten att jämföra fritidshusförsäkringar är att använda en jämförelsetjänst online. Dessa tjänster samlar information från flera försäkringsbolag och presenterar dem på ett överskådligt sätt. Du kan enkelt se vilka försäkringar som erbjuder det skydd du behöver och till vilket pris.

 • Ange uppgifter

Första steget är att ange uppgifter om fritidshuset och tomten (fastigheten). Det kan exempelvis vara adress, byggnadsår samt fastighetsbeteckning. 

 • Ange personuppgifter

Andra steget är att ange personuppgifter såsom personnummer och kontaktuppgifter. 

 • Jämför och teckna

Tredje, och sista, steget är att jämföra de olika alternativ som presenteras. Det brukar inte ta mer än någon minut från att ansökan har skickats in till att bolagens fritidshusförsäkringar kortfattat presenteras på skärmen. Därefter kan det bästa alternativet väljas och tecknas direkt online. 

ANNONS

Jämföra själv

Om du föredrar att göra en mer detaljerad jämförelse kan du kontakta försäkringsbolagen direkt eller besöka deras webbplatser. Detta ger dig möjlighet att ställa specifika frågor och få en djupare förståelse för vad varje försäkring faktiskt innebär. Det kommer däremot kräva betydligt mer arbetsinsats och tid.

Jämför försäkring för fritidshus utifrån…

När det kommer till att hitta den bästa fritidshusförsäkringen är det viktigt att inte enbart fokusera på priset. Alla försäkringar ger en grundläggande trygghet, men det finns betydande skillnader i när de ger ersättning, beloppsgränser och andra villkor. Här nedan presenteras några punkter som kan vara bra att utgå ifrån innan du väljer att försäkra ditt fritidshus.  

1.     Ersättningsnivåer

Med ersättningsnivåer menas hur stor maximalt belopp som kan betalas ut vid en skada. Nivåerna är olika beroende på försäkringsdel, som exempelvis rättsskydd, ansvar och skada på fastigheten. 

ANNONS

2.     Tilläggstjänster

 Se gärna på vilka tillägg som erbjuds och om dessa passar ditt behov av ekonomisk trygghet. Genom att välja passande tillägg anpassas försäkringen tydligare till dina behov. 

3.     Premie

Premie är kostnaden per år för att ha en försäkring för fritidshus. Enklaste sättet att jämföra premier mellan olika försäkringsbolag är via jämförelsetjänster online. Men kom ihåg att både självrisk och åldersavdrag påverkar den totala kostnaden över tid. 

4.     Fullvärde eller försäkringsbelopp 

Fullvärde innebär att försäkringsbolaget ersätter hela värdet av det förlorade eller skadade objektet, utan något övre tak. Försäkringsbelopp (första risk) är däremot en förutbestämd summa som är det maximala beloppet du kan få utbetalt. 

ANNONS

5.     Solceller 

Om du har solceller installerade på din sommarstuga, till exempel, är det viktigt att se till att dessa är inkluderade i din försäkring för sommarstuga. Ibland går det försäkra dessa via tillägg.

6.     Lösöre 

Lösöre som möbler, elektronik och personliga tillhörigheter är också försäkrade. Se till att försäkringsbeloppet är tillräckligt högt för att täcka allt ditt lösöre.

7.     Hussvampsförsäkring

Hussvamp kan vara en dyr och komplicerad skada att åtgärda. Det är inte alltid denna typ av skada är inkluderad i standardförsäkringen, så det kan vara värt att teckna ett tillägg för detta.

ANNONS

8.     Ytskikt och tätskikt i badrum 

Skador på ytskikt och tätskikt i badrum är ofta kostsamma att åtgärda. Dessa är inte alltid inkluderade i standardförsäkringen och kan kräva ett särskilt tillägg.

9.     Andra villkor om bostaden hyrs ut regelbundet

Om du planerar att hyra ut ditt fritidshus regelbundet, kan det påverka försäkringsskyddet. Vissa försäkringsbolag har särskilda villkor eller tillägg för uthyrning.

Tips:

 • Kontakta ditt försäkringsbolag innan du börjar med uthyrning för att säkerställa att du har rätt skydd.
 • Överväg en tilläggsförsäkring som täcker eventuella skador eller stölder som kan uppstå under uthyrningsperioden.

10.  Handikappanpassning – Om du hamnar i rullstol pga olycka

Om en olycka skulle inträffa som resulterar i att du behöver en rullstol, kan det krävas handikappanpassningar i fritidshuset. Detta är sällan inkluderat i en standardförsäkring men finns i de större och mer omfattande alternativen.   

11.  Allrisk – Kallas även för otursförsäkring

Allriskförsäkring, även kallad otursförsäkring, är ett tillägg som ger ett bredare skydd och täcker skador som inte är inkluderade i den grundläggande försäkringen. Det gäller exempelvis om du ramlar och slår sönder ett fönster. 

12.  Taket

I vissa fall ingår inte specifika takskador. Kontrollera detta extra noga om takproblem kan väntas uppstå. 

ANNONS

Tips:

 • Regelmässig inspektion och underhåll av taket kan förebygga skador och därmed hålla nere försäkringskostnaderna.

13.  Självrisk

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv måste betala vid en skada. Självrisken kan variera beroende på försäkringsbolag och typ av skada.

Tips:

 • En högre självrisk kan leda till en lägre premie, men det innebär också högre kostnader vid en eventuell skada.

Skillnaden mellan att försäkra fritidshus och bostad

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att försäkra ett fritidshus och ett hem. Detta framför allt för de som bor i sitt fritidshus stora delar av året.  

Hemförsäkring vs Fritidshusförsäkring

En hemförsäkring är mer heltäckande och inkluderar både egendomsskydd och personskydd. Till exempel ingår ofta reseförsäkring, överfallsskydd och skydd för förlust av egendom som inte är i bostaden. 

Dessa är exempel på skydd som vanligtvis inte ingår i en fritidshusförsäkring. En försäkring för fritidshus är däremot mer specialiserad och fokuserar på skydd för just fritidshuset och tomten. 

ANNONS

Allrisk och hemförsäkring

Om du har en allriskförsäkring i din hemförsäkring gäller den ofta med motsvarande beloppsbegränsningar även i ditt fritidshus. Det innebär att stöld av lös egendom kan ersättas med hemförsäkringen även om stölden sker i ditt fritidshus. 

Kompletterande boende

En fritidshusförsäkring bör inte tecknas i stället för en hemförsäkring utan som ett komplement. Detta eftersom fritidshuset ses som ett kompletterande boende och inte inkluderar alla de skydd som en hemförsäkring erbjuder.

Försäkra sommarstuga eller åretruntboende

Många börjar med att använda sitt fritidshus som en sommarstuga för semester och helger. Med tiden kan det dock hända att man börjar tillbringa alltmer tid där, till den grad att det nästan blir ett åretruntboende. Detta förändrade användningsmönster har betydelse för vilken typ av försäkring du bör ha. 

ANNONS

Om du bor i din sommarstuga året runt är det viktigt att du väljer att försäkra din sommarstuga utifrån detta. En fritidshusförsäkring är inte tillräcklig för att täcka de risker och behov som uppstår när fritidshuset blir din huvudbostad.

Om du tillbringar mer tid i fritidshuset än i din ordinarie bostad är det klokt att kontakta ditt försäkringsbolag. De kan ge dig råd om vilken typ av försäkring som är mest lämplig i ditt specifika fall.

Pris på fritidshusförsäkring

Priset på en fritidshusförsäkring varierar beroende på en rad faktorer. För att hitta den bästa fritidshusförsäkringen är det viktigt att inte enbart fokusera på priset utan även på vad försäkringen faktiskt täcker. Dessutom påverkar både självrisk, undantag och ålderavdrag hur stor ersättning som går att få. Mer om dessa begrepp kan läsas längre ner i artikeln. 

Faktorer som påverkar priset

 • Säkerhetsåtgärder: Att ha larm, jordfelsbrytare och andra säkerhetsåtgärder kan sänka priset.
 • Storlek på fritidshuset: Större hus kan medföra högre premie.
 • Ersättningstillfällen och ersättningsnivåer: Både vid vilka tillfällen som ersättning går att få, samt ersättningsnivåer, påverkar priset. 
 • Jämför: Det kan skilja sig mycket i pris mellan olika försäkringsbolag så det lönar sig att jämföra.

Självrisk, undantag och åldersavdrag

Självrisk, åldersavdrag och undantag är faktorer som kan påverka ersättningsnivån du kan förvänta dig efter en skada. 

Vad är självrisk?

Självrisk är den del av skadekostnaden som du som försäkringstagare själv ansvarar för att betala vid en skada. Det är en viktig faktor att kontrollera när fritidshusförsäkringar jämförs. Detta eftersom det påverkar den totala ersättningen du får.

En högre självrisk brukar leda till en lägre försäkringspremie och vice versa. Det är därför viktigt att balansera självrisken mot den premie du är villig att betala.

ANNONS

Vad är åldersavdrag?

Åldersavdrag är en minskning av ersättningen baserat på objektets ålder vid tidpunkten för skadan. Det beräknas oftast som en procentuell minskning av ersättningen utifrån dess ålder. Om fritidshuset är mycket gammalt är det extra viktigt att kontrollera vad som gäller kring åldersavdraget och eventuellt teckna ett tillägg som minimerar, eller helt utesluter, detta avdrag. 

Det finns även en skyddsregel som anger hur mycket som maximalt behöver betalas i åldersavdrag. Detta varierar mellan de olika försäkringsbolagen. Som exempel finns skyddsregler som innebär att köksinredning vanligtvis maximalt får ha ett åldersavdrag på 80 procent av dess värde. 

Vad är undantag?

Undantag är de specifika situationer eller skador som inte täcks av din fritidshusförsäkring. Det är viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren för att förstå vilka undantag som gäller för just din försäkring för fritidshus. Tre exempel som kan vara extra viktiga att kontrollera är:

 • Hussvamp. Ett vanligt undantag är hussvamp. Detta är en typ av svamp som kan orsaka allvarliga skador på trästrukturer i huset. Om du är orolig för detta kan det vara värt att överväga en tilläggsförsäkring som täcker hussvamp.
 • Naturskador. Vissa försäkringar täcker inte skador orsakade av naturhändelser som översvämningar, jordbävningar eller stormar. Det är särskilt relevant att kontrollera om ditt fritidshus ligger i ett område som är utsatt för sådana risker. 
 • Skador vid uthyrning. Om du hyr ut ditt fritidshus kan vissa skador som uppstår under uthyrningsperioden vara undantagna från försäkringsskyddet. Det kan därför vara klokt att teckna en särskild uthyrningsförsäkring.

Ett exempel – Så påverkas ersättningen

För att illustrera hur en fritidshusförsäkring fungerar i praktiken kan vi ta ett exempel. Låt oss anta att du äger en sommarstuga i skärgården och drabbas av en vattenskada i köket på grund av en läckande diskmaskin.

 • Ersättningsnivå

I det här fallet har du en försäkring för din sommarstuga som täcker vattenskador upp till en ersättningsnivå av 500 000 SEK. Efter att ha kontaktat försäkringsbolaget och genomgått en skadeinspektion uppskattas skadan till 100 000 SEK. Du får alltså full ersättning för skadan, minus eventuell självrisk.

 • Självrisk

Din försäkring har en självrisk på 5 000 SEK. Det innebär att du själv måste betala de första 5 000 SEK av skadekostnaden, och försäkringsbolaget ersätter resten, det vill säga 95 000 SEK.

ANNONS
 • Åldersavdrag

Låt oss säga att du valt att försäkra din sommarstuga med en försäkring som har 10 procent i åldersavdrag utifrån dess ålder när skadan uppstod. Det innebär att du får 90 procent av ersättningsbeloppet efter självrisken, vilket blir 85 500 SEK.

Att enbart se premien, och välja den marknadens billigaste försäkring till sommarstuga, kan alltså bli dyrt i längden. Detta om exempelvis självrisken och åldersavdraget är högt. 

Vilket bolag har den bästa fritidshusförsäkringen?

Det är svårt att peka ut vilket försäkringsbolag som har den bästa fritidshusförsäkringen eftersom det varierar beroende på individuella behov och förutsättningar. Vissa personer kan ha behov av att försäkra allt från badrum till tak, medan andra kanske inte ens har ett badrum i sitt fritidshus. 

ANNONS

Det är därför viktigt att se över sina egna behov. Omdömen från tidigare kunder kan även ge värdefull insikt i försäkringsbolagets kundsupport och service. Det kan också vara en fördel att ha fritidshusförsäkringen hos samma bolag som din hemförsäkring, eftersom det ibland kan ge rabatter eller andra förmåner. Nedan presenteras åtta bolag som erbjuder fritidshusförsäkringar på den svenska marknaden. 

ICA

ICA erbjuder en fritidshusförsäkring som är utformad för att ge ett omfattande skydd för ditt fritidshus. Försäkringen inkluderar bland annat skydd mot skador orsakade av brand, inbrott och vattenläckage. Den kan anpassas efter individuella behov och det finns möjlighet att lägga till tilläggsförsäkringar som exempelvis allrisk.

ICA omdöme

När det kommer till kundomdömen på Trustpilot har ICA Försäkring fått både positiva och negativa omdömen. Det är viktigt att notera att dessa omdömen inte enbart gäller fritidshusförsäkringen, utan företagets tjänster i allmänhet. Vissa kunder har uttryckt nöjdhet med den snabba och effektiva kundservicen medan andra har haft klagomål gällande prissättning och villkor.

IF

IF erbjuder en omfattande fritidshusförsäkring som kan anpassas efter dina behov. Försäkringen täcker allt från skador orsakade av vilda djur och inbrott till sönderfrusna rör och nedblåsta träd. Om du hyr ut ditt fritidshus kan du även lägga till en uthyrningsförsäkring. 

Försäkringen inkluderar även mindre båtar utan motor, som roddbåtar och kajaker, upp till en ersättning på 25 000 kronor. IF erbjuder även kostnadsfri byggrådgivning som en del av fritidshusförsäkringen, vilket kan vara särskilt användbart om du planerar att bygga om det.

IF Omdöme

När det gäller kundomdömen på Trustpilot har IF generellt sett goda recensioner vilket indikerar en hög kundnöjdhet. Det är dock viktigt att notera att dess omdöme på Trustpilot gäller för hela dess verksamhet och inte bara dess försäkringar för fritidshus. 

Dina Försäkringar

Dina Försäkringar erbjuder en anpassningsbar försäkring för fritidshus som bland annat inkluderar skydd för byggnad, lös egendom och ansvar. Tilläggsskydd som allrisk kan läggas till. 

ANNONS

Dina Omdöme

På Trustpilot har Dina ett genomsnittligt betyg på 4.3 av 5 stjärnor. Kunder uppskattar framför allt den snabba kundservicen men några har klagat på skadeanmälningsprocessen och höga premier.

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa erbjuder en omfattande fritidshusförsäkring. Den täcker exempelvis skador vid inbrott, brand och vattenskada. Dessutom finns möjlighet att få upp till 20% samlingsrabatt om du har flera försäkringar hos dem. Försäkringen kan anpassas med olika tillägg, som exempelvis utökad byggnadsförsäkring och drulleförsäkring.  

Trygg-Hansa Omdöme

När det gäller kundomdömen på Trustpilot finns det inga specifika åsikter om fritidshusförsäkringar. Generellt sett har Trygg-Hansa, som försäkringsbolag, blandade omdömen. Det genomsnittliga betyget är 3,4 av 5.

ANNONS

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar erbjuder en bred fritidshusförsäkring som bland annat inkluderar skydd för byggnad, lösöre och ansvar. Dessutom finns möjligheten att lägga till extra skydd som allrisk. Det går att försäkra på tre nivåer: Bas, Stor och Maxi, vilket gör det möjligt att anpassa skyddet efter individuella behov.

Länsförsäkringar Omdöme

När det gäller omdömen på Trustpilot har Länsförsäkringar en låg poäng, med 1,3 av 5 baserat på 711 recensioner. Kritiken rör exempelvis tekniska problem med deras app och webbplats, samt en generell missnöjdhet med kundservice och ersättningar. Det finns dock inga specifika omdömen om deras försäkring för fritidshus. 

Swedbank

Swedbank erbjuder en fritidshusförsäkring som är anpassad för att skydda ditt fritidshus och dess innehåll. Försäkringen täcker exempelvis skador orsakade av brand, inbrott, vattenläckage och naturkatastrofer. Det finns möjlighet att utöka skyddet med tilläggsförsäkringar som exempelvis allrisk.  

ANNONS

Swedbank Omdöme

När det gäller omdömen om Swedbank på Trustpilot, har banken ett genomsnittligt betyg på 1,4 av 5 stjärnor baserat på över 1000 recensioner. Många kunder uttrycker missnöje gällande kundservice och hantering av ärenden. Det är viktigt att notera att dessa omdömen inte enbart rör fritidshusförsäkringen utan Swedbank som helhet.

Folksam

Folksam erbjuder en omfattande fritidshusförsäkring som täcker både byggnad och lösöre. Dessutom finns det möjlighet att lägga till extra tillägg som allrisk. Försäkringen är flexibel och kan anpassas efter individuella behov och förutsättningar.

Folksam Omdöme

När det kommer till kundomdömen på Trustpilot har Folksam både fått ris och ros. Företaget har ett genomsnittligt betyg på 2.3 av 5 stjärnor, baserat på över 1000 recensioner. Många kunder uppskattar den snabba och professionella servicen men det finns också kritik gällande prissättning och hantering av skadeärenden.

ANNONS

WaterCircles 

WaterCircles erbjuder dig att försäkra ditt fritidshus med en omfattande försäkring som täcker både byggnad och lösöre. Dessutom finns möjlighet att lägga till extra skydd för trädgård och båt. En särskild fördel är att försäkringen är flexibel och kan anpassas efter individuella behov.

WaterCircles Omdöme

Enligt Trustpilot har WaterCircles generellt positiva omdömen från sina kunder. Majoriteten av recensionerna är positiva och företaget har ett genomsnittligt betyg på 4,2 av 5 stjärnor. Kunderna uppskattar framför allt den goda kundservicen och de konkurrenskraftiga priserna.

Gjensidige Försäkring

Gjensidige erbjuder en omfattande fritidshusförsäkring som täcker både byggnad och lösöre. Dessutom finns det möjlighet att lägga till flera tilläggsskydd. Försäkringen är flexibel och kan anpassas efter dina specifika behov och förutsättningar.  

ANNONS

Gjensidige Omdöme

Gjensidige har en över lag positiv kundnöjdhet med en TrustScore på 4 av 5 på Trustpilot. Företaget har fått många goda recensioner där bland annat snabb och effektiv hanteringen av försäkringsärenden anses vara en fördel. 

Frågor och svar om att försäkra fritidshus

Vad ingår i en grundläggande fritidshusförsäkring?
En grundläggande fritidshusförsäkring täcker vanligtvis skador på byggnaden och lösöre genom brand, inbrott och vattenläckage. Det ingår även ansvarsskydd och rättsskydd. 

Vad är självrisk i fritidshusförsäkring?
Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv ansvarar för att betala. Självrisken varierar beroende på försäkringsbolag och den valda självrisknivån.

Vad menas med åldersavdrag?
Åldersavdrag är en minskning av ersättningsbeloppet baserat på objektets ålder. Detta är vanligt i fritidshusförsäkringar och kan påverka ersättningsnivån.

ANNONS

Vilka tilläggsförsäkringar kan jag välja?
Tilläggsförsäkringar som exempelvis allrisk, hussvampsförsäkring och försäkring för solceller kan läggas till i din grundförsäkring. Dessa ger extra skydd utöver den grundläggande försäkringen.

Finns det undantag i fritidshusförsäkringar?
Ja, vissa försäkringar täcker inte hussvamp, och det kan finnas andra undantag som exempelvis ytskikt i badrum. Det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant.

Gäller min allriskförsäkring i fritidshuset?
Om du har en allriskförsäkring i din hemförsäkring gäller den oftast med motsvarande beloppsbegränsningar även i ditt fritidshus.

Måste jag ha en särskild försäkring om jag bor i fritidshuset året runt?
Ja, om du bor i ditt fritidshus året runt bör du ha en villaförsäkring istället för en fritidshusförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att anpassa försäkringen efter dina behov.

Vilket försäkringsbolag är bäst för fritidshusförsäkring?
Det går inte att säga vilket bolag som är bäst eftersom det beror på individuella behov och förutsättningar. Det är viktigt att jämföra olika alternativ och läsa kundrecensioner för att göra ett informerat val.

Läs mer: Hitta bäst försäkring för din husbil

ANNONS
ANNONS
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS