Bostadsutvecklaren Aros byter redovisningsprincip från och med nästa år. Det nya systemet, som flera andra bostadsutvecklare har infört, innebär att Aros redovisar sina intäkter när bostadsköpare får tillträde till bostäder. 

ANNONS

Ändringen kommer sedan flera andra branschkollegor valt att ändra redovisningsprincipen mot bakgrund av Finansinspektionens preliminära bedömningar.

”Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen har under en längre period fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare angående tillämpningen av IFRS 10 ”Koncernredovisning” och IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” avseende redovisning av intäkter från bostadsprojekt som utförs åt en bostadsrättsförening. Som en följd av denna dialog har Aros Bostad, i enlighet med flera andra aktörer inom samma bransch, valt att ändra redovisningsprincip och konsolidera bostadsrättsföreningen”, skriver bolaget.

Efter ändringen av redovisningsprincip redovisas intäkten först då bostadsköparen får tillträde till bostaden. Även bostadsrättsföreningens övriga tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader, konsolideras i Aros Bostads finansiella rapporter. Interna transaktioner och balansposter mellan Aros Bostad och bostadsrättsföreningen elimineras. Ändringen av redovisningsprincip får följaktligen effekten att intäkten från försäljning senareläggs samt att koncernens tillgångar och skulder ökar.

En redovisningsprincip som kvarstår är att segmentsredovisningen även fortsättningsvis kommer att presenteras separat i not till de finansiella rapporterna.

ANNONS
ANNONS

Aros kommer att presentera effekterna från bytet av redovisningsprincipen i nästa delårsrapport den 29 maj.