Trafikverket har i dag, på uppdrag av regeringen, redovisat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033.

ANNONS

Trafikverkets förslag till ny infrastrukturplan innehåller satsningar för ett tryggt och grönt transportsystem och innebär en kraftfull investering i järnvägen med fortsatt upprustning och modernisering. Arbetet med de pågående etapperna på nya stambanor fortsätter och bygget av Norrbotniabanans kvarvarande sträcka Skellefteå–Luleå startar.

”Med den fortsatta utrullningen av det nya digitala signalsystemet ERTMS ersätter vi dagens signalsystem som har börjat uppnå sin tekniska livslängd. ERTMS möjliggör också en omfattande modernisering av järnvägen och är en förutsättning för genomförandet av många investeringar”, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Tilldelade medel räcker inte

Under en längre tid har tillstånden på det statliga vägnätet försämrats och behovet av vägunderhåll är större än de medel som tilldelats. Det finns ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner då de uppnått sina tekniska livslängder, men det beror även på ökade trafikmängder och en utveckling som går mot en allt högre vikt på fordon.

”Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader”, säger Lena Erixon i pressmeddelandet.

Bidrar till hållbarhetsmålen

Planförslagets utgångspunkt är de transportpolitiska målen om att utveckla ett modernt och hållbart transportsystem. De föreslagna åtgärderna i infrastrukturen ger viktiga bidrag till de övergripande hållbarhetsmålen och klimatmålen. Omställningen till ett hållbart transportsystem kommer kunna underlättas av nya typer av åtgärder.

ANNONS
ANNONS

”De mest kraftfulla verktygen för att klara transportsektorns klimatmål ligger samtidigt utanför planen. Alla aktörer inom transportsystemet måste samverka för att vi ska klara målen”, säger Lena Erixon i pressmeddelandet.

Läs mer: Ny växelstandard för höghastighetsjärnväg tas fram [Dagens PS]