Av allt avfall i Sverige kommer en tredjedel från bygg- och rivningssektorn, men intresset för cirkulärt byggande och återvinning av byggmaterial ökar.

ANNONS

Genom Centrum för cirkulärt byggande samverkar byggbranschens aktörer för att skapa mer återbruk och återvinning av material. Intresset för att vara med ökar hela tiden, på bara ett år har antalet partner fördubblats.

”Tolv miljoner ton byggavfall skapas varje år i Sverige. Tusentals ton av det är högkvalitativa produkter som hade kunnat fortsätta användas, säger Carina Loh Lindholm på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande. Hon är koordinator för Centrum för cirkulärt byggande, eller CCBuild, som det kallas.

Digitala verktyg underlättar

CCBuild har gått från 30 till 60 anslutna partner på ett år. Allt från arkitekter och byggföretag till fastighetsägare, materialleverantörer och offentliga aktörer vill vara med. Byggjätten Skanska har nyligen anslutit sig och Andrea Pap de Pesteny som arbetar med hållbar affärsutveckling på Skanska säger att klimatutsläppen kan minskas betydligt om mer material återbrukas och återvinns.

För att underlätta återanvändning av byggmaterial erbjuder CCBuild digitala verktyg som kan användas för att inventera byggmaterial inför en rivning eller ombyggnad. Det digitala verktyget är synkroniserat med CCBuilds produktbank där byggvaror kan läggas in och synliggöras. Verktyget ger samtidigt besked om hur mycket klimatpåverkande utsläpp som kan minskas om produkterna återanvänds.

”De varor man inte längre ska använda internt kan man publicera på CCBuilds externa marknadsplats. På så sätt kan produkterna leva vidare hos en ny ägare och möjliggöra en klimatbesparing genom att återbruk ersätter nyinköp”, säger Carina Loh Lindholm i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Ger flera vinster för samhället

Enligt studier från IVL Svenska Miljöinstitutet ger cirkulärt byggande flera vinster för samhället. I Göteborgsregionen skulle en marknad för återbruksrelaterade tjänster under år 2021 kunna omfatta 14,6 miljarder kronor, dessutom skulle en så storskalig återbruksmarknad kunna minska utsläppen med 3 300 ton koldioxidekvivalenter varje år. Men då gäller beräkningen endast återbruk av interiöra byggprodukter vid lokalanpassning av kontor.

Läs mer: Pilotprojekt för återbruk av trä i byggbranschen [Dagens PS]