Den viktigaste drivkraften för ekonomisk tillväxt är numera privatkonsumtionen. Och för Sveriges del är det Europas köpkraft som är mest betydelsefull.

ANNONS

Den svenska handeln med Europa är faktiskt större än handeln med våra nordiska grannländer som ses i nedan graf.

Sveriges köpkraft bygger på handel med Europa
Källa: SCB (export)

Reallönerna faller med 4 procent

Danske Bank är väl medveten om Europas betydelse för såväl Sverige som de övriga nordiska länderna. En mätning som banken gjort över reallöneutvecklingen i några stora länder i Europa är allt annat än ljuv musik.

Den visar nämligen att reallönerna i år i Europa faller med i snitt 4 procent. Danske Bank har utgått från ländernas officiella löneavtal och subtraherat den rådande inflationen.

Köpkraft baserat på nettolöner
Källa: Danske Bank

Ränteuppgången försämrar konsumenternas köpkraft ytterligare

Visst kan löneglidning förekomma men det här ger ändå en bra bild på hur slutkonsumentens köpkraft utvecklas i Europa.

Till den här försämrade köpkraften om 4 procent skall även läggas det faktum att räntan är på uppgång vilket gör att köpkraften kommer att sjunka ytterligare.

Företag med inhemsk försäljning klarar sig bättre

En försämring på 4 procent låter kanske inte så mycket men är ett enormt skifte. De senaste decennierna har såväl inflationen som räntan fallit och konsumenten i Europa blivit mer välmående.

Det har resulterat i ökad köpkraft vilket gynnat ekonomin och exporten från Sverige. En tröst är dock att konsumenterna i Sverige relativt sett ser ut drabbas mindre än dito i Europa.

ANNONS
ANNONS

För närvarande är reallöneförsämringen bara drygt 2 procent till följd av framför allt lägre inflation än i Europa.

Därav följer att företag med tyngdpunkt på försäljningen i Sverige sannolikt klarar sig bättre i år än företag med stor utlandsförsäljning.

Relaterade artiklar:

Dåligt tecken – stagflation åter på tapeten. Dagens PS