Detta är en sponsrad artikel

Stort intresse för bolaget bakom fossilfri cement

Uppdaterad: 25 sep. 2023Publicerad: 20 sep. 2023
SaltX lösning gör det möjligt att ta bort koldioxid vid industriella processer, som ofta är kritiserade för att generera stora utsläpp av koldioxid. (Foto: SaltX)

Det svenska cleantech-bolaget har tagit fram en patenterad metod man är globalt ensam om som gör det möjligt att ersätta fossila bränslen för utsläppstunga industrier. Bolaget har fått ett kommersiellt genombrott med betydande beställningar. Och intresset för lösningen är stort bland företag inom utsläppstunga branscher. 

ANNONS
ANNONS

Nasdaq First Northlistade SaltX vd Carl-Johan Linér är mycket optimistisk inför framtiden.

”Det har aldrig sett så bra ut som det gör nu. Risken i bolaget har gått ned och vi är i dag ett scale-up-bolag, inte längre ett start-up-bolag.”

Det konstaterar Carl-Johan Linér i podden Finansräven, som görs med anledning av att bolaget nyligen offentliggjort sin företrädesemission om 69 miljoner kronor, som till 87 procent omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Där bland annat de två huvudägarna Industrifonden (16%) och SMA Mineral (15%) åtar sig att teckna mer än sina ägarandelar.

Skördetid

Carl-Johan Linér själv äger 450 000 aktier, och ser ljust på sitt innehav.

”Aktierna är inte värda så mycket i dag, men det kommer de att bli. Det är mycket mindre risk i bolaget i dag. Det är skördetid nu.”

Ett skäl till att SaltX vd uttalar sig så pass optimistiskt är att bolaget har avtal med familjeägda SMA Mineral om att köpa ett stort antal anläggningar som använder sig av SaltX patenterade lösning Electric Arc Calciner (EAC)

Innovationen eliminerar koldioxid på två sätt, dels genom att ersätta olja eller kol vid den kraftiga upphettningsprocessen med förnybar elektricitet, dels genom att i samma process avskilja den koldioxid som frigörs från materialet. Det gör tekniken högintressant för bland annat framställning av kalk och cement. 

Mycket pengar

SMA Mineral gör en stor satsning. I prognosen fram till 2028 har bolaget ett avtal med SMA om att bygga sju till nio ugnslinjer.

”Det handlar om mycket pengar där varje ungslinje säljs med vinst”, berättar Carl-Johan Linér i Finansräven, och fortsätter:

”De har bestämt sig. Man släpper ut 500 000 ton koldioxid varje år som som ska halveras till 2027. Vi bygger hjärtat i deras nya fabrik. Vår andel av är 40 – 50 procent av anläggningen.”

Positivt kassaflöde

Carl-Johan Linér vill inte uppge värdet på de avtal som tecknats, men han bedömer att SaltX får ett positivt kassaflöde efter år 2025. Emissionen som genomförs mellan den 11 och den 25 september innebär att SaltX har kapital i ytterligare 12 – 18 månader.

Vid sidan av arbetet med SMA har SaltX en relation tillsammans med den indiska cementjätten Dalmia som Carl-Johan Linér bedömer kan bli mycket intressant.

”Dalmia vill byta ut den fossila brännaren vid framställning av cement mot vår elektrifierade lösning. Vi planerar nu för en betald förstudie kring en process för förkalcinering.”

Dalmia producerar årligen 40 miljoner ton cement och ska skala upp sin produktion till 80 miljoner ton cement årligen, vilket som jämförelse är 20 gånger så stort som Cementa tillverkar vid den uppmärksammade anläggningen på Gotland.

”Det är superintressant! Och det har väckt stort intresse från andra tillverkare i Indien och övriga Asien, som vi fått förfrågningar ifrån.”

Parkerat energilager

SaltX vd understryker att bolagets fokus nu ligger på att arbeta med sin patenterade metod för att ta bort utsläpp av koldioxid med hjälp av elektrifiering. Lösningar för termisk energilagring, som gjorde SaltX känt och attraherade cirka 20 000 aktieägare, är inte längre bolagets huvudfokus.

”Vi har parkerat energilager, vi har otroligt mycket att göra kring elektrifiering för att ta bort koldioxid.”

Erbjudandet i korthet
Företrädesemissionen genomförs huvudsakligen i syfte att stärka SaltX kassa för fortsatt utveckling och marknadsföring av Bolagets teknologi för elektrifiering av högtemperaturprocesser.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 69,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka förväntas uppgå till sammanlagt cirka 5,3 MSEK.

  • Teckningsperiod: 11 september 2023 till och med den 25 september 2023
  • Teckningskurs: 1,90 SEK per aktie
  • Avstämningsdag: Den som på avstämningsdagen den 7 september 2023 är aktieägare i SaltX kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Sista dag för handel i SaltX aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 september 2023
  • Omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 36 330 699 aktier av serie B
  • Teckningsrätt: En (1) befintlig aktie i SaltX berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 21,4 MSEK, motsvarande cirka 31,0 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets två största aktieägare, Industrifonden och SMA Mineral AB
  • Garantiåtaganden: Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 38,6 MSEK från Industrifonden, SMA Mineral AB och Knil AB (Martin Julander), motsvarande cirka 55,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 86,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarade totalt cirka 60,0 MSEK

Därutöver har SaltX ingått avtal om en kreditfacilitet från Bolagets två största aktieägare Industrifonden och SMA Mineral AB.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer:
Mer information om ECRC (Electric Calcination Research Center)

Pressmeddelande: SMA Mineral och SaltX I fördjupat samarbetsavtal

Pressmeddelande: SaltX inleder samarbete med ledande indisk cementproducent 

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.