Sprint Bioscience har gjort en anmärkningsvärd resa på bara tio år. Ett nytt svenskt läkemedelsbolag med inriktning på cancer – onkologi – har bevisat sig och genererar redan intäkter.

Sedan Sprint Bioscience grundades har tre läkemedelsprojekt sålts till tre läkemedelsjättar i tre världsdelar. För varje projekt ökar inte bara värdet på bolaget rejält, utan risken minskar också avsevärt. För att fortsätta processen mot miljardbygget genomför bolaget nu en företrädesemission på 48,5 miljoner kronor.

Sprint Bioscience grundare har alla erfarenhet av läkemedelsutveckling och har god förståelse för de kommersiella drivkrafterna i globala läkemedelsbolag – de som kallas Big Pharma. Där har de skaffat sig kunskapen om och kompetensen av hur forskningen ska läggas upp, dels för att skapa intresse hos de globala läkemedelsbolagen, dels hur man går tillväga för att sälja in projekten till dem.

–  När vi grundade bolaget 2009 fanns en tydlig vision om att vi kostnadseffektivt skulle generera högkvalitativa och innovativa läkemedelskandidater till våra kunder. Vägen dit skulle gå via en kombination av effektiv utveckling och banbrytande teknik, säger Jessica Martinsson, VD och en av grundarna av Sprint Bioscience.

Ligger alltid i vetenskapens framkant

Affärsmodellen är tydlig. Genom att effektivt och metodiskt arbeta fram nya innovativa läkemedelskandidater ska Sprint Bioscience över tid bygga en portfölj av läkemedelsprojekt som både genererar löpande intäkter i form av betalningar för delmål under utvecklingsfasen och potentiella miljardintäkter i de fall läkemedlen når marknaden.

– Ett av våra viktigaste kriterier när vi väljer vilka läkemedelsprojekt vi satsar på är att det är helt unikt – ett eventuellt framtida läkemedel ska bli first-in-class. För att lyckas med det måste vi hela tiden röra oss i vetenskapens framkant, förklarar Jessica Martinsson, och fortsätter:

– För att nå dit behöver vi ytterligare finansiering innan modellen genererar de intäkter som krävs för de löpande investeringarna.

Sprint Bioscience Nyemission Aktier
– Ett av våra viktigaste kriterier när vi väljer vilka läkemedelsprojekt vi satsar på är att det är helt unikt.

Pengarna från Sprint Bioscience företrädesemission ska användas till att utveckla interna projekt. Dessutom ger den stärkta kassan en bättre förhandlingsposition i relation till potentiella köpare.

Så skapar Sprint Bioscience värden

Fokuserar på att ta fram småmolekylära läkemedelskandidater, som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan bekämpa cancer.
Specialiserat på tidigaste delen av läkemedelsutvecklingen. På ett professionellt och kostnadseffektivt sätt levererar bolaget väl paketerade utvecklingsprojekt med dokumenterade och patenterbara läkemedelssubstanser.
Tecknar licensavtal för sina läkemedelsprojekt innan de går in i klinisk fas. Nya projekt bygger långsiktiga värden och sprider risker.

 

ANNONS
ANNONS


Tre licensavtal på fyra år – till bra villkor

Ett licensavtal med Bayer ingicks 2015 och avslutades 2016.
PIP4K2-projektet utlicenserades 2016 till Petra Pharma
NASH-projektet utlicensierades 2019 till LG Chem

Nyemission Sprint Bioscience Aktier
Sprint Bioscience har fyra värdeskapande projekt i portföljen.


Fyra värdeskapande projekt i portföljen

PIP4K2 – enzym som reglerar tumörcellernas metabolism. Genom att hämma PIP4K2 finns goda möjligheter att bromsa cancercellers tillväxt och överlevnad. Utlicensierat till Petra Pharma som åtagit sig att betala Sprint Bioscience upp till 240 miljoner USD plus royalties på försäljning. Hittills har 5 miljoner USD erhållits. Petra Pharma har valt en läkemedelskandidat inom projektet. Nästa delmålsbetalning infaller när den första patienten doseras i en klinisk prövning.

NASH – projektet utnyttjar en ny verkningsmekanism och ett nytt målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och fibros vid NASH (Non Alcoholic Steatohepatitis). Sprint Bioscience samarbetar med LG Chem. Avtalet kan ge intäkter på 230 miljoner USD plus royaltybetalningar. Sprint Bioscience har erhållit 3,5 miljoner USD i accessbetalning, delmålsbetalning och forskningsfinansiering.

Vps34 – är ett protein som reglerar tumörcellers förmåga att gömma sig från kroppens immunförsvar. Sprint Bioscience är först i världen med att visa att hämning av Vps34 kan ge immunförsvaret möjlighet att upptäcka tumörcellerna igen och börja bekämpa cancern. Vps34-hämning gör även tumörer i huden och tarmen mer mottagliga för behandling med checkpointhämmare – den klass av immunonkologiska läkemedel som just nu leder fältet, men som i flera cancerindikationer visat sig ha otillräcklig effekt som monoterapi.

VADA – Ett onkologiprojekt som syftar till att ta fram läkemedel riktade mot ett protein, VRK1, som är involverat i cellens svar på DNA-skador, cellcykel-kontroll, metabolism i lysosomen och inflammatorisk signalering. Förhöjda nivåer av detta protein finns i en rad cancerformer och är korrelerade till sämre överlevnad hos patienter med cancer i bland annat lever, njure och bukspottkörtel. Det finns möjlighet att utveckla kombinationsterapier där VRK1-hämmare kombineras med andra terapier som ger DNA-skador i tumörerna, till exempel strålning eller behandling med vissa typer av kemoterapi.

Erbjudandet i korthet (Teckningsperioden är avslutad)

Företrädesemission i Sprint Bioscience AB (publ). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsvolym: Cirka 48,5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning.
Ytterligare högst 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner  utnyttjas fullt ut.
Teckningsperiod: 02 juni – 16 juni 2020.
Teckningskurs: 16,50 kronor per unit, vilket motsvarar 5,50 kronor per aktie.
Garanti: Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.
Teckningsoptioner: Teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 ges ut vederlagsfritt.
Varje teckningsoption av serie 2020/2021 TO4 ger rätt att teckna en ny aktie under 15 februari – 14 mars 2021 till kursen 8,25 kronor.
Offentliggörande av utfall: Omkring 22 juni
Övrigt: Bolaget avser att ansöka om handel med teckningsoptionerna serie 2020/2021 TO4 på Nasdaq First North Premier Growth Market

Teckna med Bank ID
Anmälningssedel- utan företräde
Prospekt