CapSek är ett svenskt investmentbolag som investerar i onoterade techbolag med skalbara affärsmodeller. Bolaget genomför nu en nyemission av högavkastande preferensaktier där man tar in 26 miljoner kronor som pågår till och med den 13:e oktober.

Preferensaktien ger en årlig utdelningsrätt på 7 procent under åren 2023 till 2030. Den kan mellan 2025 och 2030 konverteras till stamaktier med en rabatt på 20 till 45 procent.

CapSek, listat på NGM Nordic SME, erbjuder investerare en exponering mot snabbväxande techbolag som är svåra att få tillgång till. Bolagets erfarna team går in som långsiktiga och aktiva minoritetsägare i onoterade bolag vars tillväxt drivs av samhällets digitalisering.

”Bolagen vi tittar på ska inte vara i en uppstartsfas där man fortfarande jobbar med att hitta en teknikplattform och skapa en affärsmodell för att sen kunna gå ut på marknaden. Vi vill se att affärsmodellen fungerar när vi investerar – antingen i form av begynnande intäkter eller avtal med kunder eller partners”, säger CapSeks vd Henrik Jerner.

Fokuset ligger på bolag i uppskalningsfasen som redan bevisat att de har en fungerande affärsmodell och som tydligt bidrar till något av FN:s globala hållbarhetsmål. I första hand riktar man in sig på techbolag som sysslar med mjukvara och som riktar sig till företagskunder.

Tongivande aktör inom tech

I dag har CapSek 14 bolag i portföljen, varav fyra är listade på börsen. För tillfället utvärderar man ytterligare cirka tio nya bolag. Dessutom arbetar man aktivt med värdeskapande åtgärder i de befintliga bolagen.

Målsättningen är att ha närmare 25 bolag i portföljen och att innehavet ska avkasta 20 procent på det investerade kapitalet årligen över en femårsperiod.

”Vi vill att duktiga IT-entreprenörer ska söka sig till oss. Dessutom ska andra investerare som går in i den här fasen välja oss i första hand när de söker partnerskap i sina investeringar”, säger Henrik Jerner.

Stort engagemang i alla bolag i portföljen

För att lyckas med sina mål följer CapSek en tydlig strategi för sina investeringar som bygger på noggranna utvärderingar och genom att alltid ta en aktiv ägarroll. På så vis skapar man ett stort mervärde för portföljbolagen som får tillgång till engagerade och långsiktiga ägare som kan bidra till företagets tillväxtresa.

ANNONS

Bolaget har ett omfattande investeringsnätverk i södra Sverige som gör det möjligt att hitta unika investeringsmöjligheter – vilket har varit en förutsättning för att kunna bygga upp en portfölj med hög tillväxtpotential i alla befintliga innehav.

Investering i framtidens techbolag

CapSek genomför en nyemission av preferensaktier som pågår mellan den 29:e september och den 10:e oktober. Pengarna från nyemissionen kommer att användas till att investera i de befintliga bolagen i företagets portfölj och till investeringar i nya bolag.

Erbjudandet i korthet
Nyemission av preferensaktier i Northern CapSek Ventures. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Företrädesemissionen: Aktieägare i CapSek erhåller för varje befintlig stamaktie tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.
Teckningsperiod: Teckning av nya preferensaktier i Företrädesemissionen sker under perioden från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022.
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”): Handel i BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från den 30 september till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 27 oktober 2022.
Teckningskurs: Teckningskursen är 1,70 SEK per preferensaktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar totalt högst 15 341 160 nya preferensaktier, motsvarande högst cirka 26,1 MSEK.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Börsens snabbväxare tar ännu en stororder [Dagens PS]