Bostadsutvecklaren Oscar Properties har till slut släppt sin årsredovisning och i den ingår en särskild revisionsupplysning kring företagets framtid.

ANNONS

Revisorerna skriver att företagets överlevnad beror på ett antal faktorer.

”Koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att planerade fastighetsförsäljningar genomförs samt att förlängning eller lösen av räntebärande skulder om 688 Mkr som förfaller under 2020 sker. Skulle inte de åtgärder som styrelsen planerar att genomföra kunna genomföras finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende”.

Likviditeten avgör framtiden

Vidare i förvaltningsberättelsen pekas frigörande av likviditet ut som en förutsättning för bolaget att kunna klara av sina förpliktelser i år och framåt.

”Dessa förpliktelser inkluderar genomförande av nystartade projekt, avsluta projekt i slutfasen, den löpande driften i allmänhet, lösen av sedan tidigare förfallna leverantörsskulder och även lösen av låneförfall”.

Oscar Properties hade vid årsslutet 688 miljoner kronor i räntebärande skulder med förfallotidpunkt under 2020. Under detta belopp ingår ett obligationslån på 360 miljoner kronor som löper ut i augusti. Bolaget måste antingen förlänga eller lösa ut det. Vidare planerar bolaget också att fylla på kassan genom försäljning av fastigheter och projekt. Bolaget utesluter inte att driva projekt i framtiden med en partner.

ANNONS
ANNONS

”Styrelsens bedömning är att det är sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att fortsatt likviditet kan erhållas. Företagets finansiella rapporter har upprättats enligt antagande om fortsatt drift”, avslutar revisorerna.

Har du blivit drabbad av Oscar Properties problem? Maila oss och berätta [email protected]