Det är du och dina ledarkollegor som sätter normerna på arbetsplatsen genom ert sätt att agera. Det ni gör har större betydelse än det ni faktiskt säger. För att förebygga ohälsa är det viktigt att du är medveten om vad som händer i din arbetsgrupp eller på ditt företag.  

ANNONS

Det finns flera varningssignaler som du bör vara observant på:

► Hög korttidsfrånvaro

► Dålig stämning och mycket gnäll

► Ryktesspridning

► Låg motivation

► Uppgivenhet

► Sjunkande effektivitet

ANNONS
ANNONS

► Konflikter

► Mycket övertid

► Tystnad

► Revirtänkande

Tydlighet är ett nyckelord för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Den svenska arbetslivskulturen präglas i hög grad av konsensus och stor egen handlingsfrihet. Men när ramarna blir alltför oklara eller helt saknas, kan den enskilde (till synes självständige) individen helt förlora fotfästet. 

Du kan som ledare bidra till tydlighet genom att ge dina medarbetare återkoppling på deras arbetsinsatser, tydliggöra dina förväntningar, mål och vilka ramar som gäller.

Forskning har visat att det finns vissa gemensamma nämnare hos ledare på arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Dessa är:

ANNONS
ANNONS

► Tydlig målinriktning

► Tydligt ledarskap

► Höga (men realistiska) krav

► Arbetar aktivt med feedback

► Arbetar aktivt med konflikthantering

► Systematik, ordning och reda

► Dokumentation, uppföljning och utvärdering

ANNONS
ANNONS

► Delegerat ansvar till flera

► Jobbar mycket med sin egen utveckling

Även om ni som är ledare och chefer har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön så har även varje medarbetare ett personligt ansvar för sin hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. För att medarbetarna skall kunna ta det ansvaret har alla på en arbetsplats rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö.

Som medarbetare skall ni medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet genom att följa givna instruktioner, fullgöra era uppgifter i arbetsmiljöarbetet och använda tillhandahållen skyddsutrustning. Som medarbetare har ni dessutom ett ansvar att meddela närmaste chef om ni upplever brister och risker i er arbetsmiljö – såväl fysisk som psykosocial.

Elaine Breske Hirscher är gruppchef i projektledning på Rejlers Ingenjörer AB och föreläsare och föredragshållare i bland annat kommunikation och ledarskap.

Obs! Krönikan är ett samarbete med karriärsajten Dagens Möjligheter.