Astra Zenecas Imfinzi i kombination med cellgiftsbehandling tredubblade överlevnaden på tre år för vuxna med småcellig lungcancer.

ANNONS

Fas 3-studien Caspian har visat att Astra Zenecas Imfinzi (durvalumab) kombinerat med vissa cellgiftsbehandlingar, etoposide plus antingen karboplatin eller cisplatin, ger en kliniskt meningsfull överlevnadsfördel för vuxna med omfattande småcellig lungcancer under så kallad 1:st-line setting. Det framgår av ett pressmeddelande.

Datan från studien visar den längsta överlevnaden som hittills har rapporterats för en immunterapibehandling i denna ”setting”. Caspian-studien har tidigare visat att Imfinzi reducerar risken att dö med 27 procent, vilket gjort att läkemedlet har godkänts i många länder världen över.

De nya resultaten för Imfinzi i kombination med cellgifter visar en bestående effekt efter en medianuppföljning på mer än tre år med en 29 procent lägre risk att dö, jämfört med behandling med enbart cellgifter. Uppskattningsvis levde 17,6 procent av patienterna som behandlats med Imfinzi i kombination med cellgifter efter tre år, jämfört med 5,8 procent av patienterna som enbart behandlats med cellgifter.

Imfinzi med immunterapi

Fas2-studien Coast har visat att Imfinzi kombinerat med de nya immunterapierna oleclumab eller monalizumab förbättrade kliniska resultat för patienter med oresekterbar icks småcellig lungcancer i steg 3. Det framgår av ett pressmeddelande.

En medianuppföljning på 11,5 månader visade att Imfinzi i kombination med oleclumab minskade risken för sjukdomsprogression och död med 56 procent och i kombination med monalizumab minskade risken med 35 procent, jämfört med enbart Imfinzi.

Enhertu mot bröstcancer

Astra Zenecas rapporterar att resultaten från en fas 3-studien Destiny-Breast03 visar att bolagets läkemedel Enhertu minskar risken för förvärrad sjukdom och död för patienter med Her2-positiv metastatisk bröstcancer med 72 procent jämfört med den befintliga behandlingen trastuzumab amtansine, T-DM1. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid Her2-positiv bröstcancer finns det en ökad mängd av proteinet Her2 på cancercellernas yta, viket ger ökad celldelning och tillväxt av tumören. Enhertu (trastuzumab deruxtecan) är ett Her2-riktat antikroppskonjugat.

ANNONS
ANNONS

Enhertu mot lung- och magcancer

I fas 2-studien Destiny-Lung01 har Enhertu visat ett robust och hållbart tumörsvar hos 54,9 procent av patienter med Her2-mutant metastasisk icke-småcellig lungcancer. Enhertu är den första Her2-riktade behandlingen som visar stark tumörrespons i denna patientgrupp. Det framgår av ett pressmeddelande.

I fas2-studien Destiny-gastric02 har Enhertu visat kliniskt meningsfull och hållbart svar hos patienter med Her2-positiv avancerad magcancer som tidigare behandlats med trastuzumab. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer: Imfinzi för behandling av småcellig lungcancer godkänd i Kina [Dagens Ps]