Telia har problem med den svenska marknaden och det kan leda till personalnedskärningar, uppger TT.

ANNONS

Kostnaderna ska enligt nyhetsbyrån minskas med 3 procent och vd:n Johan Dennelind säger att bolaget inlett diskussioner med facket.

”Vi ställer om den svenska verksamheten i grunden, tar bort gamla system och sätter in nya. I takt med att vi gör det kan vi också bli färre, både konsulter och anställda”, säger Johan Dennelind till TT.

Teleoperatören Telias omsättning var strax under förväntan fjärde kvartalet. Resultatet var samtidigt en bra bit under analytikerkonsensus, medan utdelningen är högre än väntat.

Omsättningen uppgick till 22 209 miljoner kronor (21 164), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 22 430. Det var en uppgång med 4,9 procent mot fjolåret, men en nedgång med 2,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar.

Justerad ebitda-vinst blev 6 735 miljoner kronor (6 520), väntat var 7 071 miljoner.

Rörelseresultatet blev 2 386 miljoner kronor (6 174), väntat rörelseresultat var 3 902. Rörelsemarginalen var 10,7 procent (29,2).

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 2 993 miljoner kronor (3 680), med en justerad rörelsemarginal på 13,5 procent (17,4).

Resultatet före skatt var 1 704 miljoner kronor (3 988), analytikerkonsensus 3 550.

Resultatet efter skatt blev -1 580 miljoner kronor (805). Nettoresultatet från kvarvarande verksamhet uppgick till 1 833 miljoner kronor (3 871).

Telia föreslår 2,36 kronor i utdelning (2,30), väntat 2,30. Det totala beloppet som delas ut till aktieägarna är enligt bolaget oförändrad och motsvarar en utdelningsandel på 84 procent. Utdelningen delas upp i två lika delar om 1,18 kronor vardera och utbetalas vid två tillfällen.

Kvartalets resultat uppges ha påverkats av ”omklassificering av valutaeffekter från avyttringarna av Ucell och Kcell, delvis motverkat av negativa effekter från omvärdering av
förmånsbestämda pensionsplaner medan motsvarande kvartal 2017 var påverkat av omklassificering av valutaeffekter från avyttringen av Megafon”.

Genom försäljningarna av Ucell och Kcell är utträdet ur Eurasien enligt bolaget i all väsentlighet nu slutfört.

Fritt kassaflöde uppgick till 1 442 miljoner kronor under kvartalet (1 586).

ANNONS
ANNONS

Prognosen för 2019 är att fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och frekvenser och utdelningar från intressebolag förväntas öka till mellan 12,0 och 12,5 miljarder kronor från 2018 års nivå.

”I det fjärde kvartalet såg vi stabila bidrag från alla delar i vår verksamhet med undantag för Sverige. Som vi sade i det tredje kvartalet så är det förseningar i effekter från delar av förändringsprojektet och med ett fjärde kvartal som innehöll vissa svagare element än vad vi förväntade oss, blev slutet av 2018 utmanade för Sverige”, uppger vd Johan Dennelind.

”Dessa utmanande förhållanden kommer att fortsätta, men det ändrar inte min syn på att trenderna kommer att förbättras för Sverige under 2019 och 2020. Vi avser att öka
tjänsteintäkter från kärntjänster, fokusera på att öka genomsnittlig intäkt per användare samt stärka på våra kostnader ytterligare”, tillägger han.

Bolagets målsättning är att omkostnaderna i Sverige skall minska med omkring 3 procent under 2019.

Telia, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 22 209 22 430 -1,0% 21 164
Rörelseresultat 2 386 3 902 -38,9% 6 174
Rörelsemarginal 10,7% 17,4% 29,2%
Rörelseresultat, ex eo 2 993 3 680
Rörelsemarginal, ex eo 13,5% 17,4%
Resultat före skatt 1 704 3 550 -52,0% 3 988
Nettoresultat -1 580 805
Utdelning per aktie, kronor 2,36 2,30 2,6% 2,30

Konsensusdata från Factset