Digitaliseringen av järnvägen kommer att spara miljarder i tågtrafiken bara i Sverige, bland annat genom ökad punktlighet och minskad risk för kostsamma och farliga urspårningar. Marknaden för smarta järnvägar växer mycket snabbt när världens tågtrafik uppgraderas för att möta vår tids stora utmaningar inom transport.

ANNONS

Railway Metrics and Dynamics är en svensk utvecklare och leverantör av ett heltäckande system för analys och övervakning av tåg och järnvägsinfrastruktur.

Nu planerar bolaget att lista sin aktie på Spotlight Stock Market och i samband med detta genomför man en nyemission för att implementera försäljnings- och tillväxtresan där styrelse och ledning besitter ett globalt affärsnätverk inom järnvägsindustrin.

Bolaget tar genom emissionen in cirka 12 miljoner kronor som ska användas till att kapitalisera på bolagets befintliga orderstock och för att utöka säljorganisationen i syfte att accelerera tillväxten.

Kända investerare har på förhand säkerställt emissionen, såsom Fredrik Crafoord, Medicovers vd Fredrik Rågmark, Stadiumgrundaren Bo Eklöf, Kobbs te-arvingen Petter Wingstrand och Pegroco Holding.

Snabbt växande marknad

Trycket på världens järnvägar blir allt större till följd av ökade transportbehov och en pågående klimatomställning. Det behövs smarta tekniska lösningar för att minimera stillaståendet i tågtrafiken och för att öka effektiviteten på underhållet av järnvägen.

2018 omsatte den globala marknaden för smarta järnvägar omkring 130 miljarder kronor. Med en beräknad årlig tillväxt på över 17 procent kommer samma marknad att uppgå till drygt 380 miljarder kronor redan 2025.

ANNONS
ANNONS

”Det finns flera viktiga faktorer som driver marknaden för smarta järnvägar. Ett exempel är behovet av effektivitet i järnvägsdriften, hög demografisk tillväxt och hyperurbanisering. Andra starka faktorer är högre nyttjande av Internet-of-Things och automationstekniker för att optimera smarta järnvägar”, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

Nyckel till klimatomställning

Samtidigt som globaliseringen medför en ökad efterfrågan på transporter så står transportsektorn för mer än hälften av världens efterfrågan på olja. För att lyckas med klimatomställningen så måste man satsa på energieffektiva transporter som järnvägen.

Tillväxten av det smarta järnvägssystemet förväntas bland annat drivas på av just behovet av reducerade utsläpp. År 2050 förväntas tågresenärernas rörlighet kunna öka med så mycket som 300 procent och godsaktiviteten med upp till 250 procent.

”Med hjälp av vårt system kan samtliga operatörer inom tåg- och järnvägsindustrin öka sin säkerhet, punktlighet samt effektivitet – och samtidigt minska kostnaderna dramatiskt”, säger Jan Lindqvist.

Världsledande systemplattform

Railway Metrics and Dynamics utvecklar och säljer en plattform för analys och bevakning av både tåg och tillhörande infrastruktur.

Bolagets lösning samlar in och analyserar data och möjliggör proaktiva åtgärder vid rätt tillfälle i stället för dyra reaktiva åtgärder när skadan redan är skedd.

Med hjälp av unika algoritmer och ett patenterat system ökar man säkerheten, punktligheten och effektiviteten inom transport och infrastruktur.

ANNONS
ANNONS

Bolagets systemplattform är världsledande, patenterad och färdigutvecklad och resulterar i stora kostnadsbesparingar för kunden.

Erbjudandet i korthet
Inbjudan till teckning av Units i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ). Välkommen att teckna via länkar nedan.

Erbjudandepris: 4,0 SEK per Unit, dvs 4,0 SEK per aktie då samtliga teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt
Emissionsvolym: Cirka 12,0 MSEK
Utökningsoption: Upp till 6,0 MSEK
Bolagsvärde pre-money: Cirka 58,7 MSEK
Tecknings-/garantiåtaganden: Teckningsåtaganden om cirka 4,25 MSEK, motsvarande 35,4 % av Erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 7,75 MSEK, motsvarande 64,6 % av Erbjudandet. Sammanlagt motsvarar tecknings- och garantiåtaganden 100 % av Erbjudandet.
Teckningsperiod: 22 augusti–7 september 2022
Indikativ första handelsdag: 15 september 2022
Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av Units ska avse lägst 1 250 Units, motsvarande 5 000 SEK

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer:
Deras teknik gör svensk järnväg punktlig och trygg [Dagens PS]
Railway Metrics and Dynamics AB hemsida [Railwaymetrics.com]