Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Möt börsens mest spännande investmentbolag

rightbridge
Här berättar Rightbridge Ventures nytillträdde vd Claes Kalborg om den pågående företrädesemissionen och vad han och teamet ska åstadkomma. (Bild: Rightbridge)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 29 jan. 2024Publicerad: 18 jan. 2024

Ett av börsens mer spännande investmentbolag genomför nu en kapitalanskaffning för att dra nytta av de stora möjligheter som finns inom gaming, IP-rättighet och Web3. Och ofta där dessa tre områden möts.

Mest läst i kategorin

Nasdaq First North-listade Rightbridge Ventures genomför en företrädesemission på 9,7 miljoner kronor av så kallade units (aktie plus långfristig option) där emissionsbeloppet fullt ut motsvaras av emissionsgarantier och teckningsförbindelser.

Bolaget som äger och förvaltar tillväxtbolag inom gaming, digital media och Web3 – genomgår en snabb transformation. På kort tid har de genomfört ett antal investeringar med betydande potential, och samtidigt omstrukturerat och avvecklat innehav som bedöms ha en begränsad potential. Möt nytillträdde vd:n Claes Kalborg, som berättar vad han och teamet ska åstadkomma.

Vad innebär omstöpningen av Rightbridge som nu påbörjats?

Vår ambition som investmentbolag är att skapa bästa möjligt aktieägarvärde genom att köpa undervärderade tillgångar i gamingvärlden. Detta för att sedan kunna vara med och skapa betydande värden.

Då gamingvärlden är under ständig förändring och utvecklas snabbt gäller det att man ständigt anpassar och skruvar på sin strategi och affärsmodell. På så sätt kan vi möjliggöra nya intäkter och optimera vår affär samt göra den mindre känslig för snabba förändringar i omvärlden.

Den nya ledningen tillsammans med styrelsen gjort en genomlysning av samtliga innehav. I den processen behålls de innehav som bedöms leva upp till den potential nya strategin kräver. Sedan avyttrar vi de som inte bedöms ha rätt potential, innehav vi upplever att vi inte är rätt ägare av.

Varför görs emissionen?

I huvudsak två skäl. Med stabilare kapitalbas kan vi bygga ett nytt Rightbridge som kan arbeta på en mer långsiktig horisont. I praktiken får vi också ned risken på detta sätt när vi skalat bort innehav och projekt som vi bedömer har en låg eller obefintlig möjlighet att nå lönsamhet.

Vad kommer ni att kunna uppnå med ett omstöpt Rightbridge jämfört med tidigare?

Vårt mål är att skapa ett attraktivt investeringsalternativ för investerare som vill komma in på marknaden för inom gaming och Web3. Där kan vi långsiktigt bygga värden som pollineras av starka IP-rättigheter och skapar ekosystem som generar intäktsflöden till bolaget.

Räknar ni med att nuvarande kapitalanskaffning ska ta er dit?

Det är vår bedömning. Samtidigt är vår verksamhet till naturen kapitalintensiv när rätt affärsmöjlighet dyker upp. För kunna bygga långsiktiga värden och ”våga välja’’ rätt affärer kan vi behöva ta in ytterligare kapital. Men det gör vi vid rätt tillfälle.

Räcker nuvarande organisation?

Vi har ett starkt och dedikerat management på plats och också en styrelse som kan bidra operativt. Samtidigt har ägarna uttalat ambitionen att Rightbridge ska fortsätta att utvecklas även vad gäller personer som kan vara delaktiga i att skapa värden om våra fokusområden, som IP-rättigheter, gaming och Web3.  

Om nyemissionen

För att stärka kapitalbasen och därmed kunna förverkliga bolaget strategi genomför nu Rightbridge en företrädesemission av units (aktie plus långfristig option). Vid full teckning av units i företrädesemissionen kommer bolaget initialt att tillföras cirka 9,7 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och om lösenkursen fastställs till den högsta lösenkursen inom respektive kursintervall för teckningsoptionerna tillförs bolaget högst ytterligare cirka 13 miljoner kronor.

Emissionserbjudandet i korthet
Läs mer om Rightbridge pågående företrädesemissionen nedan.

Teckningsperiod: 15 januari – 29 januari 2024

Rätt att teckna units: Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. 

 Teckningskurs: uppgår till 0,06 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt 

Bolagsvärde: Cirka 3,2 MSEK (före Företrädesemissionen). 

Handel med uniträtter och BTU: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 januari – 24 januari 2024. Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 januari 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2024. 

Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: Rightbridge har erhållit en teckningsförbindelse om cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 15,2 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets styrelseordförande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelsen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare och Bolagets styrelseordförande om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 84,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp. 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer: Investmentbolag inom gaming går globalt 

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt