En ny studie har hittat en koppling mellan fetma och ADHD, en annan studie har hittat en koppling mellan ADHD och demens.

ANNONS

Studien som visar sambandet mellan fetma och ADHD är gjord genom ett samarbete mellan forskare vid Imperial College London och Uleåborgs Universit i Finland.

Forskarna har i detalj tittat på genetiska mekanismer med hjälp av individdata och longitudinell data från Northern Finland Birth Cohort 1986. De följde barngruppen i norra Finland sedan graviditeten och fann ett samband mellan moderns BMI före graviditeten och ADHD-symptom hos barnet.

Studien som hittat en koppling mellan barns ADHD och högre risk för demens över generationer är gjord vid Karolinska institutet och har publicerats i Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

I studien inkluderade forskarna mer än två miljoner personer födda i Sverige mellan 1980 och 2001, av dessa hade drygt 3,2 procent en ADHD-diagnos. Forskarna kopplade personer till mer än fem miljoner släktingar via nationella register och såg i vilken utsträckning släktingarna utvecklade demens.

Koppling mellan fetma och ADHD

Både genetiska och prenatala komponenter förklarar sambandet mellan fetma och ADHD. Studier har tidigare antytt att genitik är inblandat, den nya studien visar att ADHD är förknippat med större risk att utveckla fetma, detsamma gäller omvänt.

ANNONS
ANNONS

Studien visar också att förklaringen finns både i genetiken och i miljön i livmodern. Detta är den första studien som visar att barn med mödrar som har ett förhöjt BMI före graviditeten löper större risk att utveckla ADHD och att det är oberoende av deras genetiska risk.

Kan minska risken för ADHD

Forskarna som gjort studien menar att studieresultatet kan hjälpa kliniker att identifiera barn som riskerar att utveckla fetma och ADHD och ingripa tidigt.

”Kvinnor med hög vikt under graviditeten löper ökad risk för ett antal problem, både för sig själva och för sina barn, och det här är ett annat. Det som verkligen är viktigt här är att vi faktiskt kan göra något för att minska risken för ADHD, prenatalt. Genetiken kan vi inte ändra, men vi kan stödja kvinnor med att minska sin vikt före graviditeten om de har ett högt BMI och de försöker bli gravida. Kvinnor som överväger att bli gravida kan öka sin fysiska aktivitet, titta på sin kost och sikta på en hälsosam vikt”, säger Professor Alina Rodriguez, senior studieförfattare från Imperial College Londons School of Public Health i ett pressmeddelande.

Kopplingen mellan demens och ADHD

I studien om kopplingen mellan  ADHD och demens fann forskarna att föräldrar till barn med ADHD hade en 34 procent högre risk för demens än föräldrar till barn utan ADHD. Risken för den vanligaste typen av demens, Alzheimers sjukdom, var 55 procent högre för föräldrar till personer med ADHD. Det visade sig även vara mer sannolikt att föräldrar till personer med ADHD hade en tidig demensdebut.

För gruppen föräldrar i studien var den absoluta risken för demens liten, 0,17 procent av föräldrarna fick en demensdiagnos under den tid uppföljningen gjordes. För mor- och farföräldrar till personer med ADHD, och syskon till föräldrar, var kopplingen lägre. Mor- och farföräldrar hade en 10 procent ökad risk för demens.

ANNONS
ANNONS

Orsakssambandet kan inte fastställas

Studien fastställer inget orsakssamband men forskarna presentera potentiella förklaringar.

”Man kan tänka sig att det kan finnas hittills oupptäckta genvarianter som bidrar till båda tillstånden eller miljömässiga riskfaktorer, som socioekonomiska förhållanden, som kan påverka associationen. En annan möjlig förklaring är att ADHD ökar risken för en rad fysiska åkommor som i sin tur bidrar till ökad risk för demens, säger studiens korresponderande författare Zheng Chang, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Läs mer: Hälften av alla med ADHD hamnar någon gång i missbruk [Dagens PS]