Så skapas ett lönsamt svenskt gruvbolag

Uppdaterad: 02 juni 2023Publicerad: 26 okt. 2020
Så skapas ett lönsamt svenskt gruvbolag
För Dagens PS berättar Christer Lindqvist hur Grängesberg Exploration ska bli ett lönsamt gruvbolag.

Christer Lindqvist leder bildandet av en ny gruvkoncern i Bergslagen – Grängesberg Exploration. Det ska ske genom att ett antal gruvor och gruvrelaterade verksamheter apporteras in i NGM-noterade Metallvärden – som ska byta namn till Grängesberg Exploration Holding. När det är klart blir han koncernchef och ingår även i grupperingen som är största ägare i bolaget efter att en extra bolagsstämma röstat igenom förslaget om en apportemission den 5 november.

ANNONS
ANNONS

Dagens PS ställde ett antal frågor till Christer Lindqvist om hur han ska få verksamheten att bli lönsam.

Vad är det ni vill åstadkomma?
“Låt mig först säga att det här är ett projekt man som en bergsingenjör drömmer om att få genomföra. I huvudsak ska vi arbeta med tre områden. Vi ska börja med att återvinna de gamla slamdammarna vid Grängesgruvan och utvinna apatit ur det. Apatiten är rik på fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Det här så kallade apatitprojektet har förutsättningar att bli mycket lönsamt. Här drivs efterfrågan av den växande marknaden för konstgödsel som behöver fosforrik apatit. Startsträckan för detta projekt är kort. Sällsynta jordartsmetaller används i den växande elektronikbranschen. Fosfor och sällsynta jordartsmetaller finns även med på EU:s lista för kritiska råvaror, där självförsörjning inom EU prioriteras”.

Stor efterfrågan

“Nästa steg, som drivs parallellt med apatitprojektet, är att köra igång järnmalmsbrytning i Dannemoragruvan igen. Det är stor efterfrågan på höganrikad järnmalm runt om i världen – inte minst i Kina. De gruvor som höganrikar järnmalm runt om i världen är mycket lönsamma. Sådana exempel är LKAB och Kaunis”.

“Till det ovan nämnda ska läggas att vi har en mycket bra infrastruktur på plats för att transportera de färdiga produkterna – något som inte ska underskattas. Dessutom finns gruvutrustning på plats som vi förvärvat mycket billigt, vilket gör att ytterligare investeringar i anläggningar – så kallad CAPEX – blir mycket låg”.

“Det tredje steget är att arbeta med att konsolidera gruvverksamheten här i Mellansverige. Betrakta oss som ett förvärvsbolag. Här kommer vi att vara opportunistiska. Titta efter andra tillgångar som genererar kassaflöden. Främst inom bergshantering – här finns det möjlighet att skapa goda kassaflöden. Här ser vi goda förutsättningar att växa”.

“Så sammantaget finns det mycket goda möjligheter att skapa en mycket lönsam verksamhet med begränsad risk när vi tagit dessa grepp i Grängesberg Exploration”.

Gruvorna i Bergslagen har ju haft svårt att lyckas bli lönsamma – exempelvis Dannemora som ingår i koncernen?
“Det har historiskt sett gjorts ett antal felsatsningar – bland annat hade man inte möjlighet att slutföra investeringarna för att få en effektiv process och dessutom valdes en anrikningsprocess av malmen som gjorde att slutprodukterna höll en förhållandevis låg järnhalt vilket hade en direkt inverkan på produktmarginalen. Vi ser stora möjligheter i att som vi säger ”Göra om och göra rätt! i Dannemora”. Det betyder att vi kommer att sälja det som efterfrågas stort, nämligen högförädlad järnmalm. Den typen av höganrikad malm som gjort att LKAB och Kaunis har en mycket lönsam malmproduktion”.

Vågar sticka ut hakan

Vad du ha för bakgrund som gör de dig lämpad att leda den här verksamheten?
“Jag är Bergsingenjör och har sedan i stort sett de sista 15 åren arbetat med gruvor och prospektering. Det har varit som VD för Nordic Iron Ore, och som styrelseordförande för Copperstone Resources där vi tex förvärvade Lundin Exploration och lade grunden för den verksamhet som nu pågår där. Jag var även med initialt i Dannemora, vilket gör att jag känner projektet och dess möjligheter”.

“Innan arbetade jag under ett antal år på ABB med att driva stora, komplexa anläggningsprojekt. Något jag haft stor nytta av när det gäller större gruvprojekt”.

“Jag älskar det här och vågar sticka ut hakan och säga att jag är riktigt bra på det här. Dessutom har jag möjligheten att skapa mitt eget team, och där har jag ihop en riktigt bra grupp med människor, som också har erfarenhet från den här näringen och dess finansiering”.

Låg risk i relation till potentiell avkastning

Gruvbrytning har historiskt sett varit behäftad med rätt stor risk. Hur skulle du beskriva risken i det här projektet?
“Det är sällsynt att få arbeta med ett projekt med så låg risk i relation till den potentiella avkastning som det här. Jag har sällan stött på bättre förutsättningar. Det är ett par skäl till det. Vi känner väl till fyndigheterna. Dessa är mycket lätta att utvinna och återvinna. Kapitalbehovet är branschmässigt lågt. Infrastrukturen för transporterna är redan på plats”.

“Och framför allt efterfrågan på det vi ska producera är och under överskådlig tid lär förbli stor. Efterfrågan på högkvalitativ järnmalm drivs av en hög efterfrågan från Kina och allt större miljökrav”.

Påverkas inte efterfrågan av Corona?
“Vi ser ingen större påverkan av Corona i nuläget, både fosfat- och järnmalmspriserna har varit sig stabila under den rådande krisen. Kinas BNP ökade under det tredje kvartalet vilket brukar vara positivt för råvarupriserna”.

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.