Svenska klädjätten H&M:s rörelseresultat rasar med enorma 87 procent i fjärde kvartalet och på börsen faller aktien som en sten.

ANNONS

Under fredagsmorgonen har H&M redovisat sina siffror för fjärde kvartalet.

Det är dramatisk läsning.

Rörelseresultatet minskar med hela 87 procent och rörelsemarginalen hamnar på 1,3 procent, vilket kan jämföras med en rörelsemarginal på 11 procent för ett år sedan.

H&M:s negativa resultatpåverkan blev drygt 5 miljarder kronor under den nu aktuella perioden.

Men trots att bolaget gör ett chockerande svagt resultat föreslår styrelsen att utdelningen är oförändrad.

H&M:s vd: Här har vi fortsatta utmaningar

”Trots det tuffa läget i omvärlden står H&M-gruppen stark med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. Försäljningen på det nya finansiella året har börjat bra. De externa faktorerna är fortsatt utmanande men utvecklingen går åt rätt håll. I kombination med våra investeringar och effektiviseringar finns det goda förutsättningar för att 2023 blir ett år med ökad försäljning, förbättrad lönsamhet och lägre varulager. Vi står därför fast vid vårt mål om att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024”, säger H&M:s vd Helena Helmersson i en rapportkommentar.

Strax före klockan 9 var H&M-aktien ner med 6,91 procent på Stockholmsbörsen. Vid 12.20 hade aktien återhämtat sig något och var ner med 4,80 procent.

Klädbolagets tidigare vd och styrelseordförande, Stefan Persson, fortsätter tanka aktier i H&M.

ANNONS
ANNONS

Di berättar att Persson under årens lopp köpt aktier för knappt 50 miljarder kronor.

Det har skett ”när bolaget delat ut lika mycket som man tjänat”, skriver tidningen.

Stefan Persson stärker greppet om H&M

På så vis har storägaren Stefan Persson stärkt kontrollen över sitt och familjens H&M.

”Ägarandelen av kapitalet har gått från 35,7 procent till 53,4 procent – en ökning på nästan 18 procentenheter. Han är nu helt dominerande i ägarlistan – den näst största ägaren och systern Lottie Tham äger 3,6 procent”, framgår det i Di:s kartläggning med hänvisning till ägartjänsten Holding.

Nu har Perssons H&M-innehav inte blivit någon succé. Läs mer om det i Di-artikeln.

H&M:s Q4-rapport i det brutna räkenskapsåret i korthet (1 september 2022 – 30 november 2022):

• Nettoomsättningen ökade med 10 procent till MSEK 62 433 (56 813). I lokala valutor var nettoomsättningen oförändrad. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 11 procent i SEK och 2 procent i lokala valutor.

•  Som tidigare kommunicerats har resultatet påverkats av en engångskostnad om MSEK 836 för ett effektiviserings- och kostnadsprogram.

•  Bruttoresultatet uppgick till MSEK 31 011 (31 341), vilket motsvarar en bruttomarginal om 49,7 procent (55,2). De externa faktorerna för inköpen till fjärde kvartalet var mycket negativa jämfört med motsvarande period föregående år, med en historiskt stark US-dollar.

ANNONS
ANNONS

•  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 821 (6 259), motsvarande en rörelsemarginal om 1,3 procent (11,0). Resultatminskningen i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år förklaras främst av negativa omvärldsfaktorer, uteblivet rörelseresultat från Ryssland samt engångskostnaden för effektiviserings- och kostnadsprogrammet.

•  Koncernens resultat efter skatt var MSEK -864 (4 621), motsvarande SEK -0:53 (2:79) per aktie.
Valutajusterat minskade varulagret med 3 procent jämfört med föregående år. Omräknat till SEK uppgick varulagret till 42 495 (37 306). Sammansättningen bedöms som god.

•  H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december 2022– 25 januari 2023 ökade med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina ökade försäljningen med 9 procent i lokala valutor.
Investeringarna planeras öka med cirka 50 procent till SEK 10 miljarder under 2023.

•  Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en oförändrad ordinarie utdelning om 6:50 kr per aktie att utbetalas i två delar.
Styrelsen kommer dessutom att be årsstämman 2023 om ett bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om max 3 miljarder kronor. Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls.

Läs mer om bokslutet från H&M här.

Läs även: Alla H&M-butiker stängda i Ryssland [Dagens PS]