Emotra är ett medicintekniskt företag som genom forskning har hittat en lösning på den psykiatriska vårdens svåraste utmaning, att fastställa deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Emotra har ett färdigutvecklat och kliniskt väldokumenterat test och produktsystem.

ANNONS
Emotra AB – Göteborgsvägen 74 – 433 63 Sävedalen

Hemsida: emotra.se

Teckningsperiod: 4 mars 2020 – 18 mars 2020
Lista: Spotlight
Emissionsbelopp: 7,04 Mkr
Teckningskurs: 0,80 kr per unit / 0,40 kr per aktie
Likviddag:
Avstämningsdag: 2 mars 2020
Värdering: 10,56 Mkr pre-money

Villkor:
Företrädesrätt 2:3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Övrigt:
Emotra har erhållit garantiåtaganden om cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

ANNONS
ANNONS

Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna två (2) nya aktier i bolaget till en kurs om minimum 0,40 kronor per aktie till maximum 0,80 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 9 oktober 2020 – 23 oktober 2020. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 23 oktober 2020.