Dagens PS

Det ska man tänka på som investerare om räntan sjunker

Eskil Vasänge, Head of Credit på FundingPartner i Sverige, berättar här bland annat om möjligheten att komplettera portföljen med räntebärande investeringar. (Fotot: FundingPartner)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 19 feb. 2024Publicerad: 19 feb. 2024

På sistone har räntemarknaden varit ett attraktivt komplement till börsen. Då höjningarna mattats av och vi eventuellt står inför en rad sänkningar framgent, hur ska man tänka sett till att bibehålla stabilitet i portföljen?

Mest läst i kategorin

Möjligheten att komplettera portföljen med räntebärande investeringar kom att bli ett intressant alternativ för fler under fjolåret. Sedan räntehöjningarna avstannade i november har dock börsen fått ett uppsving.

”Om räntan höjs, så stiger även avkastningskravet på equity som en bieffekt av att den underliggande styrräntan höjs. Detta innebär att det macromässigt blir en negativ syn på equity vilket generellt leder till en mer sval marknad. Beträffande räntebärande produkter har den underliggande risken generellt justerats upp motsvarande ränteökningen”, berättar Eskil Vasänge, Head of Credit på FundingPartner i Sverige.

Räntebärande produkter i portföljen

Detta var ett resonemang som fick fler att plocka in räntebärande produkter i portföljen. Vi har om sistone förhoppningsvis sett räntan toppa, då uppgången under 2022 – 2023 varit den snabbaste och högsta vi sett på över ett decennium.

”Om räntan sjunker, eller förväntas sjunka, blir avkastningskravet generellt lägre och därmed bör aktiers underliggande värde höjas. I detta scenario kan en ränteprodukt avkasta mindre. Således kan börsen bli mer attraktiv i detta scenario, om inte marknaden redan prisat in detta”, fortsätter Vasänge.

Läs mer om FundingPartner

Indexfonder populära i Sverige

En portfölj som står sig oberoende av konjunkturläge bör dock innehålla olika investeringsprodukter och vidare bör risken spegla var du befinner dig i livet.

”Är du ung kan du exempelvis vikta dig mer mot equity, då du generellt kan bära högre risk. I mitten och senare i livet kan man överväga omvänt resonemang”, säger Vasänge.

Utöver aktier på equitysidan är indexfonder populära i Sverige, då de avser följa marknaden och införliva stabilitet i portföljen. Exempel på räntebärande investeringsprodukt är exempelvis yieldfonder eller investeringar i räntebärande lån, vilket är en produkt FundingPartner förmedlar.

”För att ett lån ska avkasta negativt måste hela det egna kapitalet i ett företag gå förlorat. På så vis är man inte lika utsatt för fluktuationer i företagets lönsamhet, givet att det inte blir så illa att företaget börjar förlora stora summor. Lån har generellt sett säkerheter, vilket minskar nedsidan”, förklarar Vasänge.

Han påpekar vidare att under en längre period efter finanskrisen 2008 var företagsobligationer med hög riskprofil attraktivare än aktier på grund av säkerheten bakom.

Ökad risk på både aktie- och räntemarknad

Som en effekt av ränteuppgången har risken på både aktiemarknaden och räntemarknaden ökat, något man såklart skall vara medveten om som investerare.

Det går idag att uppnå 16 procent ränta vid investering i enskilda lån och under fjolåret låg FundingPartners genomsnittliga nettoränta på 12,9 procent. Detta beror på att räntan sätts utifrån projektets risk samt marknadsräntan. I osäkra tider är riskpremien högre då denna prisas in.

”Det viktigaste är att räntan återspeglar projektets risk samt ständigt kalibrerats utifrån marknadsläget”, avslutar Vasänge.

Fakta om FundingPartner

Genom FundingPartner har du som investerare möjlighet att låna ut pengar till lönsamma växande nordiska bolag i behov av kapitaltillskott. Via plattformen kan du diversifiera dinportfölj via investeringar i fastighets- och techbolag och erhålla månatliga räntebetalningar.

  • FundingPartner grundades år 2017, och har haft över 80 % tillväxt de senaste två åren.
  • FundingPartner har över 21 000 nordiska investerare anslutna till plattformen. Och har sedan start till dagens datum förmedlat över 700 nordiska lån.
  • Under samma period har räntenettot varit 9,5 % i genomsnitt för investerare efter kreditförluster på under 0,4 % vilket inneburit en genomsnittlig ränta på 9 %.

Läs mer om att investera i lån här

Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att alla investeringar kan resultera i förlust.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt