Swedbank svarade igår kväll på de frågor som banken fått från tillsynsmyndigheterna i Sverige och Estland, med anledning av deras pågående undersökningar av banken.

Swedbank konstaterar i svaren att tillsynsmyndigheternas iakttagelser på flera centrala punkter överensstämmer med bankens egna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Swedbank har under senare år kontinuerligt förbättrat systemstöd, processer och rutiner samt avslutat relationer med kunder som inte uppfyller aktuella regelkrav eller bankens policy. Det har dock funnits brister i bankens arbete mot penningtvätt och vissa brister kvarstår alltjämt. Banken har historiskt inte haft tillräckliga resurser eller kompetens för att fullt ut hantera risken för att kunder och andra aktörer tvättar pengar. Ansvarsfördelningen har inte varit tillräckligt tydlig och banken har inte alltid följt interna regler. Kundkännedom och riskbedömning är också områden där Swedbank har haft, och fortfarande har, brister. Det gäller såväl i den svenska som i den estniska verksamheten”, skriver banken.

Swedbank arbetar utifrån dessa insikter nu intensivt med att säkerställa regelefterlevnad framåt. Advokatbyrån Clifford Chance fick i februari i uppdrag att genomföra en intern utredning om historiska brister inom banken.

Denna utredning beräknas vara klar i början av 2020.

ANNONS
ANNONS

Clifford Chance ska också ge rekommendationer för hur banken ska uppfylla bästa möjliga branschpraxis när det gäller arbete mot penningtvätt och tillgodose alla regulatoriska krav.

Inom ramen för bankens nya enhet AFC, Anti Financial Crime, pågår sedan april arbetet med att klarlägga historiska brister och utveckla bankens förmåga att motverka alla former av ekonomisk brottslighet.

Banken kommer att lämna information om sina insatser för att bekämpa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet i samband med nästa delårsrapport den 23 oktober.

Swedbanks styrelse har beslutat att tillmötesgå Ekobrottsmyndighetens framställan om att avstå den så kallade advokatsekretessen avseende advokat Grimstads uppdrag åt Swedbank.

Styrelsen har också beslutat att utse Ingrid Harbo till permanent chef för group compliance. Hon kommer även i fortsättningen att vara adjungerad till koncernledningen.