Under det tredje kvartalet levererar PE fortsatt resultatförbättring jämfört med föregående år.

ANNONS

EBITA för kvartalet uppgick till 2 (-22) miljoner kronor, detta trots utmanande marknadsförhållanden. Resultatförbättringen är i linje med den långsiktiga och strategiska satsningen som inleddes under 2019 för att förbättra marginalen. Nettoomsättningen under kvartalet minskade till 220 (269) miljoner kronor till följd av omstruktureringsarbetet samt påverkan av covid-19.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 219,5 (269,0) Mkr
 • EBITA ökade till 2,3 (-22,2) Mkr och EBITA-marginalen till 1,1 (-8,3) procent
 • EBIT uppgick till -2,5 (-25,0) Mkr och rörelsemarginalen till -1,1 (-9,3) procent
 • Periodens resultat uppgick till -3,1 (-23,0) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,93) kr. Det är ingen utspädningseffekt
 • PEs styrelse har utnämnt Helena Hed till ny VD och Koncernchef

Perioden 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 880,6 (1 001,0) Mkr
 • EBITA ökade till 62,2 (7,4) Mkr och EBITA-marginalen till 7,1 (0,7) procent
 • EBIT ökade till 51,7 (1,6) Mkr och rörelsemarginalen till 5,9 (0,2) procent
 • Periodens resultat uppgick till 31,0 (-6,6) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,28 (-0,26) kr. Det är ingen utspädningseffekt

Här finner du rapporten i sin helhet.

Kommentar från vd Per-Arne Gustavsson

De resultatförbättringar som vi levererat hittills i år är resultatet av de effektiviseringsåtgärder och strategiska satsningar vi gjorde under förra året. Aktiviteterna innefattade bland annat bolagskonsolidering, införandet av gemensamma stödsystem och att samla våra erbjudanden under ett varumärke. Sammantaget har vi minskat vår kostnadsbas med cirka 70 miljoner kronor på helårsbasis 2020 jämfört med 2019.

ANNONS
ANNONS

Under det tredje kvartalet har vi haft en fortsatt negativ påverkan till följd av covid-19 på såväl omsättning som resultat. Vi har delvis kunnat motverka resultateffekten av omsättningsminskningen genom korttidsarbete och vi har haft totalt cirka 260 personer i korttidsarbete under kvartalet motsvarande cirka 80 heltidstjänster. Möjligheten att utnyttja korttidsarbete har hjälpt oss att ha kvar medarbetare inom de enheter som påverkats negativt av pandemin

Läs mer: Miljöexperten: Så ska vi bygga klimatsmart