Tjocktarmscancer är världens fjärde vanligaste cancerform – och bland de dödligaste sett till antalet avlidna. Möjligheten till framgångsrik behandling är i dag beroende av hur tidigt cancern upptäcks. Här kan svenska WntResearch komma med ett unikt bidrag. 

Nu genomför biotechbolaget WntResearch, som utvecklar nya terapier för att motverka cancermetastaser, en företrädesemission om 40 miljoner kronor, för att kunna ta vidare denna lösning som siktar på att förbättra cancervården.  

”Pengarna ska i huvudsak användas till att finansiera den pågående fas 2-studien NeoFox men även till fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling inklusive utvärdering av möjligheten i andra cancerformer samt en intensifierad affärsutveckling”, säger Pernilla Sandwall, vd för emissionsaktuella WntResearch  

Fokus på utveckling av nya terapier mot cancer 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser.

Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen.

Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid (en molekyl som består av en kedja av aminosyror) som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. 

Livsavgörande effekt

”I de fall tumören hunnit sprida sig till andra organ eller vävnader i kroppen är sjukdomen oftast obotlig. Så mycket som nio av tio cancerrelaterade dödsfall är orsakade av metastasering varför vår läkemedelskandidat kan få en livsavgörande effekt för de drabbade”, säger Pernilla Sandwall.   

Studien inkluderar patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som vid diagnos, enligt etablerade bedömningskriterier, anses ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort.   

ANNONS
ANNONS

Outforskat område 

Behandlingar för att förhindra eller motverka bildningen av metastaser är ett relativt outforskat område.

WntResearch bedömer att det i dagsläget inte finns några tillgängliga läkemedel på marknaden som specifikt fokuserar på att hämma cancercellers förmåga att sprida sig och bilda metastaser. 

Syftet med Foxy-5 är att motverka att metastaser uppstår, det vill säga att en tumör sprids till andra delar av kroppen. Foxy-5 utvärderas för närvarande i den kliniska fas 2-studien NeoFox.  

Preklinisk data stöder hypotesen och kliniska fas 1-studier har definierat lämpliga doser och visat att substansen har en mycket hög säkerhet och tolerans, där behandling kan ske utan de problem som normalt uppstår med andra behandlingar mot cancer. 

Kan expandera till behandling för andra cancerformer

”Det finns ett stort medicinskt behov på marknaden. Och även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser”, säger Pernilla Sandwall. 

Foxy-5 har en verkningsmekanism som är ensam i sitt slag och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier.

Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.  

”Efter tarmcancer kommer vi att expandera utvecklingen av Foxy-5 till ytterligare cancerformer som bröst- och prostatacancer, där Foxy-5 i prekliniska studier har visat sig kunna motverka metastasering”, säger Pernilla Sandwall 

Erbjudandet i korthet
WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser.

Läs mer om bolaget och den pågående nyemissionen nedan, välkommen.

Pris: 0,30 SEK per unit
Courtage: Inget courtage utgår
Emissionsvolym: Cirka 40,0 miljoner SEK
Teckningsperiod: 19 december 2022 – 13 januari 2023
Handel med uniträtter: 19 december 2022 – 10 januari 2023
Handel med BTU: Handel med BTU avses äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 19 december 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 6), vilket beräknas ske omkring vecka 5, 2023.
Marknadsplats: Spotlight Stock Market
Bolagets hemsida: www.wntresearch.com

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Behandling som motverkar bildning av metastaser [Dagens PS]