Regeringen vill stärka skyddet för brf:er 2021. Det skriver Bostadsrätterna. Regeringen har lagt fram förslag om stärkt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. 

Det var i somras som regeringen lade fram förslagen som gör det lättare för en minoritet av medlemmar att begära särskild granskning. Samtidigt kan de kan bli ersättningsskyldiga ifall det är osakligt.

I en bostadsrättsförening bör medlemmar som inte ingår i styrelsen ha möjlighet till insyn i verksamheten. Det är vanligtvis den medlemsvalda revisorn som granskar styrelsens arbete. Men med nya förslagen vill regeringen skapa en bättre balans mellan minoritetens intresse och intresset av en effektiv förvaltning av föreningen.

Idag finns minoritetsskydd genom likhetsprincipen och även genom kvalificerad majoritet vid röstning på en stämma, exempelvis vid större förändringar. Utöver det finns även möjlighet till en särskild granskning om tio procent av medlemmarna begär det på en stämma. Det är något som kan bli väldigt kostsamt för en förening.

Problem som förekommit i några bostadsföreningar är bakgrunden till förslaget. Oseriösa personer som utnyttjat sina roller i styrelserna för egen vinning och misskött föreningarnas ekonomi.

Regeringens förslag innebär att:

  • tio procent av medlemmarna i en bostadsrättsförening kan kräva särskild granskning hos Bolagsverket utan att det behandlas på en stämma
  • det införs ett lämplighets- och oberoendekrav för särskilda granskare
  • medlemmar i bostadsrättsföreningar som ansöker om särskild granskning hos Bolagsverket ska kunna bli ersättningsskyldiga för arvodet om ansökan görs trots att det är uppenbart att granskningen inte behövs.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln här.

Läs mer: Uppskovsräntan slopas 2021 [Dagen PS]