Experter varnar för nytt EU-lagförslag, dess mätmetoder och att 2,5 miljoner hektar svensk skog riskerar att bli värdelös.

ANNONS

EU-kravet och Sveriges tolkning av det innebär att enorma arealer måste tas ur produktion eller sättas i träda, skriver Tidningen Näringsliv, TN.

I klartext innebär det att skogen blir värdelös.

Och det rör sig om 2,5 miljoner hektar skog.

Hisnande nota för skogen som blir värdelös

En analys som TN refererar, gjord av Skogsstyrelsen, är att kostnaden för att ersätta skogsägarna skulle bli 175 miljarder kronor fram till 2050.

Dessa beräkningar baseras för övrigt på en mindre areal skog än vad som befaras bli obrukbar: 1,5 miljoner hektar i stället för 2,5 miljoner.

Bakgrunden till det hela är alltså att EU-kommissionen lagt fram ett nytt lagförslag som hamnat på regeringens bord.

ANNONS
ANNONS

”Det handlar om att medlemsstaterna ska återställa olika art- och naturtyper för att säkerställa deras bevarandestatus. Något som bedöms utefter dess utbredning, population, livsmiljö och framtidsutsikter”, förklarar TN.

Då ska EU:s mål vara uppnådda

Mål 1 i EU-förslaget är att fastställa berörda land- och havsområden till 2030 och mål 2 är att all skog och mark och hav som är i behov av det ska vara återställd 2050.

Sverige, som är exceptionellt rik på skog, har ett eget sätt att mäta naturtyperna och arterna enligt Artikel 17 i art- och habitatdirektivet, som styr rapporteringen.

I Sveriges fall bedöms referensvärdet vara orealistiskt och dessutom blir värdet oftast sämre än för övriga EU-länder.

Naturvårdsexpert om hotet mot skogen

Det konstaterar bland andra Gunnar Lindén, expert på naturvårdsfrågor på LRF Skogsägarna och en av kritikerna som intervjuas i TN.

”Vi uppskattar att cirka 2,5 miljoner hektar naturskog måste återskapas för att tillståndet för de skogarna ska betraktas som gynnsamt om vi går in i det här lagförslaget med den här rapporteringsmetoden”, säger han bland annat i artikeln.

ANNONS
ANNONS

Svenska politiker är medvetna om att svenska skogsägare hamnar i kläm.

Manar regeringen att agera

Även Naturvårdsverket är införstådd med problemet men menar att Sverige agerar föredömligt i EU.

”Jag förstår den”, säger exempelvis Mona Näslund, som ansvarar för Artikel 17-rapporteringen på Naturvårdsverket, om kritiken.

Emma Berglund, ansvarig för EU-skogsfrågor på Skogsindustrierna, ser den svenska rapporteringen i frågan som påroblematisk och uppmanar regeringen att agera.