Statliga flygplatsoperatören Swedavia redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 1 597 miljoner kronor (1 511), en ökning med 6 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 278 miljoner kronor (274), med en rörelsemarginal på 17,4 procent (18,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 309 miljoner kronor (219), med en justerad rörelsemarginal på 19,3 procent (14,5).

Resultatet före skatt var 269 miljoner kronor (275).

Resultatet efter skatt blev 212 miljoner kronor (258), en minskning med 18 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Justerat resultat per aktie blev 0,15 kronor (0,18), vilket innebär en minskning med 17 procent mot föregående år.

I rapporten beskrivs att Swedavias först halvårsperiod har påverkats positivt av höjda flygplatsavgifter till följd av kapacitetshöjande investeringar i flygplansverksamheten, medan högre avskrivningar samt engångskostnader till följd av företagets pågående effektiviserings- och omställningsprogram däremot har bidragit negativt.

”Omställningen mot en processorienterad verksamhet för att säkerställa effektivisering, ett ännu mer kundfokuserat arbetssätt och en ökad kostnadseffektivitet på kort och lång sikt går enligt plan”, säger vd Jonas Abrahamsson.

Gällande framtiden fortsätter bolaget satsningarna på hållbart flygresande och innovation. Under hösten kommer man inleda ett analysarbete gällande elflygets påverkan på flygplansverksamheten.

Swedavia, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 1 597 1 511 5,7%
Rörelseresultat 278 274 1,5%
Rörelsemarginal 17,4% 18,1%
Rörelseresultat, justerat 309 219 41,1%
Rörelsemarginal, justerad 19,3% 14,5%
Resultat före skatt 269 275 -2,2%
Nettoresultat 212 258 -17,8%
Resultat per aktie, justerat 0,15 0,18 -16,7%