Styrelsen för Swedbank har beslutat sig att ändra utdelningspolicyn, vilket innebär att en mindre del av vinsten kommer att delas ut framöver. Banken har även satt upp flera andra finansiella mål.

Swedbank kommer framöver att dela ut 50 procent av vinsten, ned från tidigare 75 procent. Banken motiverar beslutet med att det stärker kapitalbasen.

”Förändringen sker mot bakgrund av den höjda kontracykliska bufferten i Sverige, de långa marknadsräntornas påverkan på de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, fortsatt utlåningstillväxt samt den osäkerhet som uppstått kring bankens arbete för att förhindra penningtvätt”, skriver tillförordnade vd:n Anders Karlsson i rapporten.

Swedbank har också valt att införa ett kapitalmål. Storbanken skall framöver ligga 1-3 procentenheter över Finansinspektionens krav. Idag ligger Swedbank 1,5 procentenheter över. Räntabiliteten på eget kapital skall vara minst 15 procent.

”Genom förändringen säkerställer vi att Swedbank förblir en av de finansiellt starkaste bankerna i Europa samtidigt som vi kan fortsätta stödja våra kunders tillväxt”, skriver Swedbank-chefen.

Något bättre än väntat

Swedbank redovisar intäkter i linje som var svagt bättre än väntat i det andra kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

ANNONS
ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 11 416 miljoner kronor (11 797), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6 607 miljoner kronor (6 273), väntat 6 570 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 202 miljoner kronor (3 236), väntat var 3 285 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 663 miljoner kronor (7 535), väntat var 6 497 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 109 miljoner kronor (135).

Rörelseresultatet blev 6 552 miljoner kronor (7 388), väntat var 6 207 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Nettoresultatet blev 5 336 miljoner kronor (6 014), väntat var 4 869 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 4,75 kronor (5,37).

Swedbank, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Intäkter 11 416 11 241 1,6% 11 797
Räntenetto 6 607 6 570 0,6% 6 273
Provisionsnetto 3 202 3 285 -2,5% 3 236
Rörelsekostnader 4 262
Rörelseresultat före kreditförluster 6 663 6 497 2,6% 7 535
Kreditförluster -109 -339 -135
Rörelseresultat 6 552 6 207 5,6% 7 388
Nettoresultat 5 336 4 869 9,6% 6 014
Resultat per aktie, kronor 4,75 5,37

Konsensusdata från Factset