Structor utökar sitt krishanteringsbolag Structor Riskbyrån AB med två nya roller. Både Malin Östersson och Björn Nevhage har tidigare jobbat med hantering av pandemier. Det skriver företaget i ett pressmeddelande

Malin Östensson har anslutit till Structor Riskbyrån AB. Malin kommer närmast från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och är specialist inom försvar och säkerhet med fokus på krisberedskap. Björn Nevhage, också närmast från FOI, har varit aktiv i bolaget i cirka ett halvår som specialist inom riskhantering och krisberedskap. Med Malin och Björn befäster bolaget sin position som ett ledande specialistbolag inom risk och krisberedskap.

Malin Östensson har närmare 20 års erfarenhet som risk- och säkerhetsanalytiker och har sedan 2002 arbetat inom FOI med försvars- och säkerhetsfrågor, med fokus på krisberedskap och civilt försvar. Hon har varit analysstöd i MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) särskilda organisation för hantering av pandemin Covid-19.

”Den pågående pandemin har synliggjort behovet av en god krisberedskap. Det finns många lärdomar att dra. Jag ser fram emot att hjälpa våra kunder att ta vara på goda exempel och att åtgärda brister så att vi alla står starkare inför nästa kris”, säger Malin Östensson.

ANNONS
ANNONS

Björn Nevhage har drygt 10 års erfarenhet som risk- och säkerhetsanalytiker. På FOI arbetade han med återuppbyggnaden av Sveriges beredskap och civila försvar, med ett särskilt fokus på samhällsviktig verksamhet och försörjningskedjor. Björn har också forskat inom pandemiberedskap.

”Det är viktigt att arbeta med ett helhetsperspektiv för att säkra våra samhällsviktiga funktioner, inte minst livsmedels-, läkemedels-, och energiförsörjningen. Vi behöver ta lärdom av vår historia, den beredskap som vi hade för 20 år sedan, och beakta nuläget och framtiden för att skapa robusta lösningar”, säger Björn Nevhage.

”Vi har sedan bolagets start 2013 arbetat med risk- och säkerhetsfrågor i nära samverkan med våra kunder på lokal, regional och nationell nivå. Det känns jätteinspirerande att tillsammans med Malin och Björn ta ytterligare steg mot vår vision att bygga ett hållbart och motståndskraftigt samhälle”, säger Hanna Langéen, vd på Structor Riskbyrån AB.