Forskare i regionen runt Östersjön har utvecklat ett beslutssystem och planeringsverktyg för minskning av översvämningsrisker i städer.

ANNONS

Stadsförtätningar och klimatförändringar skapar utmaningar som både kräver åtgärder och mer tillsyn. En nyckelfaktor för att öka motståndskraften mot de följder klimatförändringarna kan ge är dagvattenhantering.

Klimatförändringarna kan ge extrema väderförhållanden och översvämningar blir allt vanligare, särskilt i städer. Vid kraftig nederbörd är kapaciteten i avloppssystemen bristfällig och risken för att smutsigt spillvatten hamnar i naturen eller i Östersjön ökar.

Översvämningar kan undvikas

Med förbättrad stadsplanering och riskprognoser kan kraftiga översvämningar undvikas i urbana områden. Nu har forskare i Östersjöregionen, inom det så kallade NOAH-projektet, utvecklat ett verktyg för förebyggande av översvämningar och utsläpp, det framgår av ett pressmeddelande.

I projektet samarbetar forskningsinstitutioner, lärosäten, kommuner, vattenföretag och paraplyorganisationer i sex länder runt Östersjön. Man har valt ut åtta pilotområden i stadsmiljö för att testa och implementera övervakningssystem, planeringsmetoder och kontrollåtgärder.

Söderhamn är ett pilotområde

Man skapade hydrologiska modeller av områdena för att kunna bedöma översvämningsrisker, både i nutid och i framtiden. Därefter valdes passande platser för installation av kontrollutrustning och övervakningssystem. På så sätt kan dagvatten hanteras bättre och avloppssystem förbättras.

Söderhamn har drabbats av översvämningar och är ett pilotområde inom NOAH-projektet. Projektet har gett ökad kunskap och flera åtgärder har gett bättre kontroll. Bland annat har kommunanställda lärt sig att ta vattenprover för bedömning av dagvattnets kvalitet.

Minska påverkan från klimatförändringar

Flödet av föroreningar från urbana områden i området runt Östersjön kan halveras med de åtgärder som NOAH-projektet föreslår. Projektets koncept har visat sig vara lätt att anpassa till alla urbana områden runt Östersjön och projektets mål är att klimatmedveten planering ska förankras i städer och vattenföretag, detta för att minska påverkan från klimatförändringarna och bevara Östersjön.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Experter om extremvädret: 2021 historiskt varmt år [Dagens PS]

Läs mer: Där slog klimatförändringarna rekord 2021 [Dagens PS]