Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Här är materialet som kan göra elbilar säkrare

svenska aerogel
Aerogelmaterialet Quartzene® har revolutionerande egenskaper som ökar brandsäkerheten i elbilsbatterier. (Foto: Svenska Aerogel)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 06 feb. 2024Publicerad: 26 jan. 2024

Dagens elbilar behöver bli mer brandsäkra. Elbilstillverkare världen över söker effektiv isolering för att förebygga termisk rusning i fordonens batterier, ett problem som kan orsaka mycket svår brand.

Mest läst i kategorin

Nu finns en potentiell lösning på problemet; Svenska Aerogels material Quartzene® kan nämligen fördröja termisk rusning och rädda liv. 

Kan lösa problemet med termisk rusning

Användningen av litiumjonbatterier i elfordon medför risk för termisk rusning – en kemisk reaktion som börjar med att en battericell överhettas okontrollerbart och antänder. Detta är vanligtvis en följd av att cellen skadats, exempelvis genom kollision eller laddningsfel.

Till slut sprids värmen till intilliggande battericeller, och brand eller till och med explosion kan uppstå. Elsäkerhetsverket har tidigare varnat för att bränder orsakade av termisk rusning kan vara närmast omöjliga att släcka. 

Unikt material ska brandsäkra elbilsbatterier 

Termisk rusning är ett allvarligt problem inom elbilsbranschen – men inte ett problem som saknar lösning. Bolaget Svenska Aerogel tillverkar nämligen Quartzene®, ett unikt aerogelmaterial i pulverform som tillsätts i slutprodukter för att förbättra deras prestanda och göra dem mer hållbara genom viktreducering och energieffektivisering.

Inom transportindustrin kan produkter förstärkta med Quartzene® fördröja spridning vid termisk rusning och på så sätt öka säkerheten. 

”Vi ser enorm potential för vår produkt och bedömer att den kan göra avgörande skillnad för batterisäkerheten i elbilar. Vi har produkten, kunskapen och kapaciteten för att hjälpa till att lösa problemet med termisk rusning”, säger Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk

Quartzene® tillsätts i slutprodukter för att förbättra deras prestanda och göra dem mer hållbara.

Svenska Aerogels lösning tar itu med problemet från grunden 

Elbilstillverkare utforskar olika metoder för att förebygga och mildra termisk rusning. En metod är noggrant underhåll av elbilsbatterier för att undvika haveri.

En annan metod är att integrera förebyggande lösningar i batterierna redan från början, vilket minskar behovet av omfattande underhåll. Svenska Aerogels lösning är en sådan lösning som motverkar problemet från grunden. 

Snabbväxande intresse på marknaden 

Quartzene® kan användas i en mängd applikationer inom olika branscher. I nuläget intensifierar Svenska Aerogel sitt fokus på transportindustrin på grund av ett stort intresse för bolagets produkter på marknaden. 

”Vi har flera kundprojekt inom skydd mot termisk rusning och brand i elfordon. En nordamerikansk nyckelkund som producerar batterisäkerhetslösningar har projekt med flera globala fordonstillverkare och introducerade nyligen en produkt som innehåller Quartzene®”, berättar Tor Einar Norbakk. 

Erbjudandet i korthet
Nu finns möjlighet att investera i Svenska Aerogel under teckningsperioden för bolagets företrädesemission som pågår 23 januari 2024 – 6 februari 2024.

Avstämningsdag: 19 januari 2024. 

Teckningsperiod: 23 januari 2024 till 6 februari 2024. 

Aktier: Erbjudandet avser teckning av aktier. En (1) befintlig aktie berättigar till tretton (13) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie. 

Teckningskurs: 0,12 SEK per aktie. 

Tecknings- och garantiåtaganden: Teckningsåtaganden uppgår till cirka 14 MSEK, vilket motsvarar cirka 28,5 procent av Företrädesemissionen. 

Garantiåtaganden har ingåtts genom så kallad bottengaranti och toppgaranti. Åtagande om bottengaranti uppgår till cirka 16 MSEK, vilket med teckningsåtaganden motsvarar upp till 60 procent av Företrädesemissionen. Åtagandet om toppgaranti uppgår till cirka 20 MSEK, motsvarande 40 procent av Företrädesemissionen. 

Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. 

Lock-up: I samband med Företrädesemissionen har samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare med innehav av aktier i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period om 90 dagar från och med offentliggörandet av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen offentliggjordes 18 december 2023. 

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna aktier i företrädesemissionen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts aerogel.se. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i aktierna.

Om Svenska Aerogel Holding AB 

Svenska Aerogel tillverkar materialet Quartzene®, som kan skräddarsys för att tillföra avgörande och mer hållbara egenskaper i olika slutprodukter. Exempelvis gör Quartzene® slutprodukter effektivare genom att minska vikten, ersätta plast och spara energi. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld. 

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt