Klimatförändringar, svårbekämpad ohyra och höga kostnader för energi och personal. Världens grönsaksodlare står inför stora utmaningar. Utmaningar som kommer att göra kostnaderna för livsmedel ännu högre om de inte hanteras.

Ekologisk odling kräver dessutom ett högt antal säsongsarbetare för att hantera ogräs. En lösning som ofta blir för dyr för lantbrukaren.

”Den största utgiftsposten för ekologisk lökodling är att klara ogräset. Det kräver ett enormt manuellt arbete och det blir allt svårare och dyrare att få tag i arbetskraft”, säger Oskar Hansson, rådgivare för ekologisk produktion på Hushållningssällskapet och fortsätter:

”Det leder i sin tur till att maten kommer att bli ännu dyrare. Kan vi få en robot som kan göra det här jobbet i stället så har vi vunnit mycket.”

Grön lösning i sikte

Trots att framtiden för matproduktionen kantas av oro finns det starka ljuspunkter – inte minst i form av jordbruksrobotar med artificiell intelligens.

Nasdaq First North-listade Ekobot är en svensk utvecklare och leverantör av högteknologiska fältrobotar som i dag är specialiserade på just ogräsbekämpning inom lökodling.

”Ekobot är ett av bolagen som leder utvecklingen och ligger i framkant när det gäller förtroende hos lantbrukarna. De har bra ledning och riktigt bra kontakt med lantbruket, vilket är avgörande för att lyckas”, menar Oskar Hansson.

Bolaget fokuserar i dag huvudsakligen på den svenska och nederländska marknaden, där man nyligen ingått i ett viktigt samarbete med Navus Ventures som ägs av Lely-familjen.

Läs mer om Ekobots pågående emission

Växande marknad för fältrobotar

I samband med att reglerna för bekämpningsmedel blir allt striktare och det görs stora investeringar i hållbar matproduktion menar Oskar Hansson att gränserna mellan det konventionella och det ekologiska jordbruket kommer att suddas ut.

”Den konventionella odlingen närmar sig den ekologiska odlingen allt mer. Snart kommer robotens funktion att vara ungefär likvärdig i det konventionella jordbruket”, säger Oskar Hansson.

I takt med att de konventionella odlarna ställer om kommer de att drabbas av liknande utmaningar som det ekologiska lantbruket tampas med redan i dag.

I korthet innebär det att marknaden för innovativa lösningar för ogräsbekämpning kommer att växa kraftigt.

Ekobot
Oskar Hansson undersöker hur Ekobots robot presterar i fält. (Foto: Ekobot)

Svensk jordbruksrobot tar in kapital

Nasdaq First North-listade Ekobot avser stärka sin position på den växande marknaden och genomför nu en företrädesemission för att satsa ytterligare på expansion och utveckling.

Emissionen pågår till och med den 9:e mars. Pengarna ska användas till att uppgradera befintliga robotar, skapa förutsättningar för storskalig produktion och till utökade satsningar på försäljning i Nederländerna och Danmark.

Lär mer: Robot med AI räddar pressade matproducenter [Dagens PS]

Erbjudandet i korthet
Ekobot grundades 2017 med syftet att genom autonoma jordbruksrobotar möjliggöra effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av kemiska ogräsbekämpningsmedel. Visionen är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

Läs mer om bolaget och den pågående företrädesemissionen nedan, välkommen.

Avstämningsdag: 21 februari 2023
Teckningstid: 23 februari – 9 mars 2023
Företrädesrätt: För varje på avstämningsdagen befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier.
Teckningskurs: 2,50 SEK/ aktie
Erbjudandets omfattning: 8 564 728 aktier, motsvarande en emissionslikvid om ca 21,4 MSEK. Vid överteckning kan styrelse besluta om att utöka erbjudandet till att omfatta ytterligare 2 141 182 aktier, motsvarande ca 5,4 MSEK.
Handel med teckningsrätter: 23 februari – 6 mars 2023
Marknadsplats: Nasdaq First North

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS
ANNONS