Spotlight-listade läkemedelsbolaget QuiaPEG befinner sig i en expansiv fas. Det finns ett betydande intresse för bolagets patenterade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som gör det möjligt att förbättra ett läkemedels egenskaper.

För att fortsätta utvecklingen och marknadsbearbetning genomför nu bolaget en företrädesemission på 37,6 Mkr genom att emittera så kallade units, vilket innebär att de som tecknar sig i emissionen även får en option som kan stärka bolagets kassa med ytterligare minst 5,0 Mkr. Den initiala emissionen är garanterad via tecknings- och garantiåtaganden till 82 procent.

Förbättrar läkemedel

QuiaPEGS teknologiplattform innebär att man kan förbättra läkemedel genom att man ökar halveringstiden, vilket gör att användarna inte behöver tillföra läkemedlet lika ofta.

Metoden är främst inriktad på biologiska läkemedel och kallas för pegylering – via den egna metoden Uni-Qleaver – något som möjliggör en gradvis och kontrollerad frisättning av läkemedlet samtidigt som läkemedlets fulla effekt behålls.

Marcus Bosson QuiaPEG Läkemedelsbolag
Marcus Bosson – grundare och vd för QuiaPEG – har tillsammans med sitt team tagit fram en patenterad metod som förbättrar läkemedel. Bolaget utvecklar också banbrytande läkemedel mot cancer och diabetes.

Mycket eftertraktad

– Vår metod Uni-Qleaver är vi ensamma om i världen och det finns endast ett litet antal bolag med liknande inriktning. Metoden bedömer vi som mycket eftertraktad eftersom vi kan öka halveringstiden, utan att äventyra läkemedlets effekt, säger Marcus Bosson, vd och grundare av QuiaPEG, och fortsätter:

– Dessutom utvecklar vi egna läkemedel. Här har vi en mycket intressant projektportfölj, som vi i en förlängning räknar med att kunna intressera stora läkemedelsbolag att förvärva.

Ett av projekten – QPG-1029 – är att utveckla en avsevärt förbättrad version av ett redan storsäljande läkemedel mot typ 2-diabetes. Här handlar det om att applicera Uni-Qleaver på liraglutid, ett läkemedel som säljs för 4 miljarder USD årligen och vars patent går ut 2023, för att uppnå dels färre injektionstillfällen, en gång i veckan istället för en gång om dagen, dels minska biverkningarna tack vare pegyleringen.

ANNONS
ANNONS

Något förenklat är målet att utveckla en avsevärt förbättrad version av Novo Nordisks storsäljare Victoza®(liraglutid). Marknaden för QPG-1029 bedöms ha så kallad block-buster-potential, det vill säga en potentiell årlig försäljning över 1 miljard USD.

Läkemedel mot cancer

Det andra projektet är att använda den avancerade kemin bakom Uni-Qleaver till att utveckla målsökande läkemedel mot cancer – så kallade antikroppskonjugat (ADC) – som levererar cellgifter direkt till patientens tumörceller, något som kan innebära en snabb frisättning av cellgiftet inuti cancercellerna, vilket ökar förutsättningarna för förbättrad behandlingseffekt och minskade biverkningar. En mycket stor och het marknad i dagsläget.

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: 37,6 MSEK.
Antal nyemitterade aktier: Högst 59 024 453.
Teckningskurs: Uppgår till 7,00 SEK per unit, motsvarande en kurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: 25 juni – 9 juli 2020.
Uniträtter: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs sex (6) uniträtter för teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021 (TO 4). Teckningsperioden för optionen är 20 januari – 17 februari 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Lösenpriset ska dock inte understiga 1,00 SEK.

Teckna med BankID
Prospekt