Företagen är mer pressade än någonsin att förbättra resultatet och behålla lönsamheten, och de litar i allt högre grad på att ekonomicheferna ska hjälpa dem med detta. Enligt Oracles egen undersökning anser 53 procent av ekonomicheferna att deras företag kräver mer av dem än tidigare.

Problemet är att ekonomicheferna ofta tvingas optimera värdet utifrån en ofullständig bild av var företaget tjänar eller förlorar pengar. Fragmenterade system och isolerad data fortsätter att lägga hinder i vägen. Det som inte är känt om företagets vinster och förluster kan vara det som får det på fall.

Företagen är medvetna om att de behöver agera. 78 procent säger att korrekt kostnadsinformation är ett av deras främsta förbättringsområden, och 93 procent vidtar eller planerar att vidta åtgärder för att införa förbättringar i detta hänseende.

Skaffa dig inblick på detaljnivå
När det gäller effektiv vinstmaximering finns djävulen i detaljerna. Organisationerna måste kunna avgöra hur begränsade investeringar och resurser ska fördelas för att ge bästa möjliga resultat.

Som om detta inte vore komplicerat nog måste ekonomiavdelningarna dessutom kunna förändra sina strategier och snabbt anpassa sig till växlande förhållanden och möjligheter.

För att klara dessa utmaningar krävs detaljerade insikter om företagets finanser samt möjligheter att samla in och sortera detaljerad data från alla affärsområden. Detta kräver förmåga att bryta ned den ekonomiska informationen på produkt- och kundnivå, eller till och med på enskilda tjänster, för att kunna göra så detaljerade analyser som möjligt.

”Organisationerna måste kunna avgöra var begränsade investeringar och resurser ska fokuseras för att ge bästa möjliga resultat. ”

Främja en kultur av ansvar
Det är viktigt med detaljerad data om vinster och förluster, men att enbart ha tillgång till informationen räcker inte långt. Att främja en kultur som kännetecknas av lönsamhet och ansvar handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för dem som kan leda förändringsarbetet – ekonomicheferna.

Ekonomicheferna har länge haft insyn i företagens vinster och förluster. I takt med att de blir allt mer involverade i strategiarbetet måste de också ta större konkret ansvar för att hjälpa affärsområdena att maximera vinster och begränsa kostnader.

”Att främja en kultur som kännetecknas av lönsamhet och ansvar handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för dem som kan leda förändringsarbetet – ekonomicheferna.”

ANNONS
ANNONS

Om affärsområdena förstår varför och hur i företagets finanser får de en tydligare bild av hur de själva bidrar till resultatet och kan samarbeta för att få till stånd en förbättring i hela organisationen. Om ett företag ser att en kund genererar oproportionerligt stora supportkostnader för produktdokumentation kan support- och utbildningsteamen gå ihop för att hjälpa kunden att sänka kostnaderna. Kunden kanske är lönsam på flera affärsområden men när man analyserar kunden från ett holistiskt perspektiv kan bilden vara en annan. Detta synsätt bör klargöra vad som behöver göras för att lönsamheten från kunden ska öka på sikt.

MISSA INTE: Så kodar du företagets framtid [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Hur du förutsäger det oförutsägbara [DagensPS.se] >