Vad kan styrelsen göra när bostadsrättshavare inte betalar årsavgiften i tid? Ett alternativ är avhysning, ett annat är anstånd.

Det finns flera sätt för en bostadsrättsförenings styrelse att angripa problemet med avgifter som inte betalas. Fastighetsjuristen Viktoria Wallin på HSB Riksförbund redogör i Brf-nytt för bostadsrättsföreningens alternativ.

Dröjsmålsränta

Bostadsrättsföreningar har, enligt 7 kapitel 14 § i bostadsrättslagen, rätt att ta ut en årsavgift för fastighetens löpande avgifter och oftast betalas årsavgiften månadsvis.

Ofta utgår, enligt bostadsrättsföreningars stadgar, en dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen på en obetald avgift, tills den dag betalning görs.

Påminnesleavgift och inkassoavgift

Enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. är det även tillåtet att ta ut påminnelseavgift och inkassoavgift.

Om en bostadsrättshavare dröjer med att betala in månadsavgiften i mer än en vecka efter förfallodagen för en bostadslägenhet kan nyttjanderätten förverkas.

Reglerna är ännu strängare för bostadsrättshavare som med bostadsrättslokal, då kan förverkande av nyttjanderätten bli aktuellt redan två vardagar efter avgiftens förfallodag.

ANNONS
ANNONS

Uppsägning och avhysning

Vanligtvis sker uppsägning för obetalda avgifter med en uppsägningshandling som delges bostadsrättshavaren, ett meddelande om möjlighet till återvinning måste finnas med i uppsägningen.

Uppsägningen fastställs alltså inte i utslag eller dom som Kronofogden kan verställa, men om den avhysta bostadsrättshavaren inte frivilligt flyttar kan bostadsrättsföreningen ansöka hos Kronofogden om avhysning och, eller tvångsförsäljning av bostadsrätten.

Återvinna nyttjanderätt

Bostadsrättshavaren kan vanligtvis vinna tillbaka sin nyttjanderätt om hela skulden som framgår i uppsägningen återbetalas inom tre veckor för bostad och två veckor för lokal. Fristen för återvinning börjar löpa när bostadsrättshavaren delges uppsägningen.

Bostadsrättsföreningen måste underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten finns om uppsägningen och anledningen till den, för att återvinningsfristen ska börja löpa.

avhysning via Kronofogden
Ansökan om avhysning hos Kronofogden gäller som uppsägning när bostadsrättshavaren har delgivits i behörig ordning. (Foto: TT)

Förverka återvinningsrätt

Om en bostadsrättshavare gång på gång ligger efter med betalningen av sina månadsavgifter kan rätten att återvinna bostadsrätten vid uppsägning förverkas.

Ansökan om avhysning hos Kronofogden gäller som uppsägning, enligt 7 kap. 28 § bostadsrättslagen, när bostadsrättshavaren har delgivits i behörig ordning. I de fallen kan bostadsrättsföreningen avstå från att göra en uppsägning och i stället direkt vända sig till Kronofogden.

ANNONS
ANNONS

Huvudregeln är dock att bostadsrättshavaren har kvar möjligheten till återvinning av bostadsrätten och måste meddelas om den möjligheten även om föreningen ansöker om avhysning direkt via Kronofogden.

Betalningsföreläggande

I de fall då bostadsrättsförningen inte vill avhysa eller tvinga fram en tvångsförsäljning av bostadsrätten kan föreningen ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Då fastställer Kronofogden en fordran på de obetalda avgifterna i ett utslag. Om bostadsrättshavaren bestriden betalningsföreläggandet måste målet överlämnas till tingsrätten för att föreningen ska kunna få det verkställt av Kronofogden.

Bostadsrättsföreningen kan ansöka om både avhysning och betalningsföreläggande samtidigt, då fastställer Kronofogden fordran om de obetalda månadsavgifterna i ett utslag och bostadsrättshavaren måste flytta.

Om bostadsrättshavaren bestrider beslutet måste målet överlämnas till tingsrätten.

Tvångsförsäljning

7 kapitel 30 § i bostadsrättslagen stipulerar att: ”Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 18 §, skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. så snart som möjligt”.

Detta gäller om inte de kända borgenärer som berörs av försäljningen kommer överens om någonting annat.

ANNONS
ANNONS

En ansökan om tvångsförsäljning ska lämnas till Kronofogden och bostadsrättsföreningen kan ansöka om tvångsförsäljning utan att bostadsrättshavaren har vräkts. Ansökan ska dock föregås av en uppsägning.

anstånd eller avhysning
En annan väg att gå än uppsägning, avhysning och tvångsförsäljning, kan vara att göra upp om en avbetalningsplan eller att ge anstånd med betalningen. (Foto: Pixabay)

Avbetalningsplan och anstånd

En annan väg att gå än uppsägning, avhysning och tvångsförsäljning, kan vara att upprätta en avbetalningsplan för en bostadsrättshavare som har problem att betala sina månadsavgifter.

Bostadsrättsföreningen kan även ge anstånd med betalningen. Det kan vara lämpligt om föreningen vet att bostadsrättshavaren både vill och förmår betala både avbetalningen och den löpande månadsavgiften.

En bostadsrättshavare kan dock inte kräva att bostadsrättsföreningen ska gå med på att ge anstånd eller en avbetalningsplan. Bostadsrättsföreningens styrelses uppgift är att se till bostadsrättsföreningens bästa.

Läs mer: Hur varmt får det egentligen vara i lägenheten? [DagensPS]