Det finns en koppling mellan luftföroreningar och risken att bli dement. En ny studie från Umeå universitet visar att personer med en specifik genvariant löper en extra risk.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan luftföroreningar och risk för demens. I en ny avhandling vid Umeå universitet fördjupas nu kunskapen om hur detta samband ser ut.

ANNONS

Demens kostar samhället mycket

Studien undersöker om trafikbuller, luktsinnet och en genetisk riskfaktor för demens kan ha betydelse.

”Demens är en vanlig sjukdom som inte bara kostar samhället väldigt mycket pengar, utan också orsakar mycket mänskligt lidande. Antalet dementa kommer att öka på grund av att vår livslängd ökar”,  konstaterar doktoranden John Andersson.

”Dessutom ökar andelen av världens befolkning som bor i städer och därför utsätts för större halter av luftföroreningar. Därför blir det också viktigt att studera sambanden mellan föroreningar och demens”, tillägger han.

Luftföroreningar vs demens

I sin forskning har John Andersson använt sig av data från Betula-projektet, som är en stor studie om åldrande och hälsa som pågått i Umeå sedan 1988.
Han har även utgått från modeller som beskriver nivåerna av små partiklar och trafikbuller över Umeå med omgivning.

Resultaten visar att långvarig exponering för högre halter luftföroreningar, såväl kväveoxider som små partiklar, är förenat med en högre risk för demens även vid de relativt låga halter som finns i Umeå.

Buller påverkar inte

”Förenklat kan man säga att den som bor i ett av de mest förorenade områdena i Umeå har ungefär 40 procent högre risk att få demens jämfört med någon i ett av de minst förorenade områdena, vilket stämmer överens med tidigare forskning”, säger John Andersson.

Resultaten visar också att trafikbuller inte verkar bidra till en ökad risk för demens, och att exponering för luftföroreningar inte hade något samband med sämre luktsinne.

”Här är det viktigt att poängtera att vi inte kan uttala oss om huruvida de här resultaten gäller även för områden med högre halter av luftföroreningar. Jag har ju undersökt Umeå i min forskning, en stad som har förhållandevis god luftkvalitet”, säger Andersson.

Dubbdäck påverkar

John Andersson poängterar att resultaten inte ska tolkas som att alla som bär på den aktuella genvarianten, APOE-e4, bör flytta från staden.
Istället bör resultaten ses som ytterligare ett argument för att biltrafiken i stadsmiljöer bör minska, även i en relativt liten stad som Umeå, menar han.

ANNONS
ANNONS

”Tyvärr räcker det inte att ersätta bensindrivna bilar med elbilar. De partiklar som ger upphov till skadliga effekter på hjärnan kommer nämligen till stor del från vägslitage, framför allt där vi kör med dubbdäck om vintern”, konstaterar Andersson.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs även: Studie: Vi behöver mindre sömn på sommaren [Dagens PS]