9 av 10 småföretag uppger i en ny undersökning att de klarar halverade intäkter under en tremånadersperiod.

ANNONS

I rapporten, som omfattar företag med upp till 50 anställda och som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank, framgår det att läget ser förhållandevis robust ut i svenska småföretag.

”Trots några tuffa år med kostnadsökningar upplever många småföretag att de har en bra lönsamhet. Få har likviditetsproblem och de flesta uppger att de skulle klara en tid av lägre intäkter”, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Tack vare en uppbyggd sparbuffert – två av tre småföretag har ett sparkapital – skulle nio av tio företag enligt undersökningen klara halverade intäkter under en period av tre månader utan att behöva gå i konkurs.

Få småföretag vittnar om likviditetsproblem

Åtta av tio företagare upplever att lönsamheten är så pass bra att den täcker företagets kostnader inklusive företagarens lön samt möjligheter att spara till framtida investeringar.

Endast 10 procent av företagen har haft likviditetsproblem det senaste halvåret.

Samtidigt visar rapporten att det är få bolag som vidtagit åtgärder inför en konjunkturnedgång.

ANNONS
ANNONS

Drygt hälften av företagen (53 procent) har vidtagit åtgärder för att stå bättre rustad vid en lågkonjunktur.

Nästan hälften har inte vidtagit några åtgärder alls

Två av tre uppger att de ser över kostnader, men relativt få har helt eller delvis ställt om verksamheten genom att till exempel minska antal anställda eller förändra produktionen.

Den andra hälften (47 procent) har inte gjort några särskilda åtgärder för att klara sig om konjunkturen viker.

Sju av tio företag planerar inte heller några neddragningar det närmaste halvåret.

En femtedel av företagarna uppger att verksamheten går med förlust eller att lönsamheten i företaget är otillräcklig för att kunna ta ut en lön.

En av fem företagare skulle också gå ned i lön eller avstå helt från att ta ut lön för att klara ett intäktsbortfall.

Det är vanligast i de minsta företagen och i jordbruksföretagen.

ANNONS
ANNONS

Hotell och restauranger mest utsatta

Ett av tio företag skulle minska antalet anställda och en lika stor andel drar ned på produktionen eller minskar pensionsavsättningarna för att rädda företaget.

”Det är ett tecken på att företagaren i det längsta försöker vidta åtgärder för att klara företaget från en konkurs. I företag där man inte byggt upp tillräcklig sparbuffert är det en högre andel företag som inte klarar ett större intäktsbortfall”, säger Jörgen Kennemar.

Det gäller särskilt inom hotell- och restaurang, byggverksamhet och transportsektorn, där 20–30 procent av företagen uppger att de inte skulle klara sig från konkurs jämfört med 12 procent för samtliga företag i undersökningen.

Läs även: Danske Bank spår snabb men tung nedgång [Dagens PS]