Obstecare har utvecklat en unik klinisk metod, AFL, som mäter halten mjölksyra i fostervattnet. Detta ger viktig information om livmoderns status och om det uppstått så kallad värksvaghet. Metoden gör att man kan undvika långa, utdragna förlossningar, vilket ökar säkerheten för mor och barn..

ANNONS

ObsteCare AB – Fogdevreten 2 Park – 171 65 Solna

Hemsida: obstecare.com

Teckningsperiod: 1 mars 2020 – 15 mars 2020
Lista: Spotlight
Emissionsbelopp: 37,5 Mkr + 5 Mkr
Teckningskurs: 2,20 kr per unit och aktie
Likviddag: Avstämningsdag:
Värdering: 37,5 Mkr pre-money

Villkor:
Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie teckna en (1) ny Unit, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Övrigt:
Obs, 1-15 mars 2020 är bara ett dummy-datum, i skrivande stund har ingen exakt tidsplan kommunicars.

Nyemissionen är till ca 81 procent garanterad genom garanti- och tecknings-förbindelser.

ANNONS
ANNONS

Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av Units på motsvarande villkor, upp till ca 3-5 MSEK (vilket är en väldigt konstigt storleksangivelse).

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i ObsteCare till en kurs om 2,85 SEK/aktie, motsvarande ca 130 % av den fastställda emissionskursen. Löptid cirka 12-14 månader.