NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

ANNONS
NeuroVive Pharmaceutical AB – Scheelevägen 2 – 223 63 Lund

Hemsida: www.neurovive.se

Teckningsperiod: 6 april 2020 – 24 april 2020
Lista: Nasdaq Stockholm
Emissionsbelopp: 74,38 Mkr
Teckningskurs: 0,80 kr
Likviddag:
Avstämningsdag: 1 april 2020
Värdering: 148,76 Mkr pre-money

Villkor:
Företrädesrätt 1:2. Varje befintlig aktie i NeuroVive ger innehavaren en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

ANNONS
ANNONS

Övrigt:
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 90 procent av 74 Mkr.