Modeklädkedjan MQ. MQ Holding AB hette tidigare CMQ Intressenter AB.

MQ Holding AB – Box 582 – 50315 Borås

Hemsida: mq.se

Teckningsperiod: 27 april 2020 – 11 maj 2020
Lista: Nasdaq Stockholm
Emissionsbelopp: 250 Mkr
Teckningskurs: 
Likviddag:
Avstämningsdag: 23 april 2020
Värdering:

Villkor:
Företrädesemission.

Övrigt:
Emissionen är till fullo täckt av tecknings- och garantiåtaganden. Flera av MQ:s största aktieägare, däribland Öresund, Swedbank Robur, medlemmar av familjen Qviberg, samt vissa av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, bland andra Bolagets styrelseordförande Claes-Göran Sylvén och VD Ingvar Larsson, vilka tillsammans representerar cirka 43,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Emissionen, motsvarande totalt 108,5 MSEK. Därutöver har medlemmar av familjen Qviberg, Bolagets styrelseordförande Claes-Göran Sylvén, VD Ingvar Larsson och ett antal ytterligare garanter lämnat garantiåtaganden till Bolaget avseende den del av Emissionen som inte täcks av teckningsåtaganden.

ANNONS
ANNONS

För det fall att Emissionen inte fulltecknas genom utnyttjande av teckningsrätter eller genom teckning av aktier utan företrädesrätt, kommer tilldelning av aktier till ett belopp om 5 MSEK först att göras till Bolagets styrelseordförande Claes-Göran Sylvén under dennes garantiåtagande avseende Emissionen och därefter kommer det antal aktier som återstår för att Emissionen ska fulltecknas fördelas mellan övriga garanter i Emissionen, pro rata i förhållande till storleken på det belopp som respektive garant har garanterat.

Inför denna emission har MQ även beslutat att låta dotterbolaget Joy med 40 butiker gå i konkurs.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya aktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 16 april 2020.