Norconsult har utformat och projekterat en 13 hektar stor vattenpark i västra Västerås. Teknikkonsulten har bland annat designat dammar, säkrat vattentillflödet och arbetat med mark- och miljödomstolen. Parken ska rena områdets vattenkvalité och biologiska mångfald 

Norconsult skriver om projektet i ett pressmeddelande.

Västerås stad och Mälarenergi AB planerar att anlägga en vattenpark i Johannisbergsområdet strax sydväst om Västerås. Syftet med vattenparken är att rena det hårt dagvattenbelastade vattnet i Kapellbäcken och därigenom förbättra vattenkvalitén i Mälaren, samt att främja biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation.

Planritning för parken. Illustration: Topia landskapsarkitekter

”Vi har jobbat brett över teknikgränserna i detta projekt, säger Norconsults uppdragsledare David Reuterskiöld och Alexander Grossmann.

ANNONS
ANNONS

”Uppdraget har omfattat hela kedjan från design av dammar och våtmarksytor och tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen till detaljprojektering av dammar , pumpstation och intagsanordningar samt framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör”, fortsätter de.

Ska få sex dammar

Vattenparken beräknas bli 13 hektar stor, där nästan hälften av parken kommer att bestå av vattenytor i form av sex dammar med olika djup och form, samt en mindre bäck. Vattenparken ska också bli en plats för allmänheten att besöka, med sittplatser, grillplatser, stigar och bryggor.

”Parken kommer tyvärr att ta brukningsvärd åker i anspråk, som ju är en ändlig resurs. Samtidigt kan nu vattnet från Kapellbäcken tas till vara och renas och skapa stora mervärden i staden. Flera ekosystemtjänster skapas i parken bland annat, främjande av friluftsliv och hälsa, mötesplatser, naturpedagogik, ett bättre lokalklimat och inte minst ökad biologisk mångfald”, säger David Reuterskiöld.

Vattenparken ingår i ett omfattande EU-projekt (LIFE IP Rich Waters) som omfattar flera delprojekt i länet, med syfte är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Tanken är att hela vattenparken ska vara klar innan sommaren 2021.