På grund av rådande coronakris har Afry reviderar den planerade höjningen av styrelseordförandens arvode. Anders Narvinger erhåller 1 miljon kronor inför nästa veckans stämma. Detta meddelas i ett pressmeddelande

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder med anledning av Covid-19 utbrottet har valberedningen för ÅF Pöyry beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman avseende arvoden till styrelsen på så vis man föreslår arvoden på samma nivå som föregående år.

Förslaget till arvode för det nyinrättade projektutskottet bibehålls. Det nya förslaget, som avser agendapunkt 12e i kallelsen, innebär därmed följande:

För arbetet i styrelsen föreslås att arvode ska oförändrat utgå med 1.000 000 kronor till styrelseordföranden och 400.000 kronor till var och en av styrelsens åtta övriga stämmovalda styrelseledamöter. Föreslagna arvoden för styrelsearbete uppgår därmed till totalt 4.200 000 kronor.

ANNONS
ANNONS

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska oförändrat utgå med 175.000 kronor till ordföranden och med 75.000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna.

För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvodet ska ligga kvar oförändrat på 50.000 kronor till ordföranden och till var och en av de övriga två ledamöterna.

Slutligen föreslås att lägga till ett arvode för arbetet i det nyinrättade projektutskottet uppgående till 50.000 kronor till ordföranden och till var och en av utskottets övriga två ledamöter. Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 625.000 kronor.

Läs mer: Affärsvärlden tvekar på Afry [Dagens PS]