Fastighetsbolaget Offentliga Hus säljer fastigheter för runt 350 miljoner kronor inför en kommande börsnotering i höst. Dessutom genomför dess ägarbolag Fastator omstrukturerande åtgärder som en emission och en miljardinvestering. 

ANNONS

Det skriver Fastator i ett pressmeddelande.

Fastator renodlar innehavsbolagen Offentliga Hus och Industrisamhället, samtidigt som ett nytt innehavsbolag skapas med förvärv av aktier i Studentbostäder i Sverige AB.

  • Offentliga Hus säljer fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 350 miljoner kronor till Industrisamhället
  • Industrisamhället genomför en nyemission om 215 miljoner kronor och uppnår ett substansvärde om cirka 500 miljoner kronor– Fastator kommer att äga 50% av Industrisamhället
  • Fastator förvärvar 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige, med ett fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor

 

”Vi genomför nu ett antal transaktioner av renodlande karaktär som väsentligt stärker våra innehavsbolag Offentliga Hus och Industrisamhället, där Offentliga Hus renodlas inför sin börsintroduktion samtidigt som Industrisamhället fortsätter sin tillväxtresa och nu har fastigheter för 1,4 miljarder kronor inklusive avtalade fastighetsförvärv. Därutöver är det mycket glädjande att kunna presentera ett nytt innehavsbolag för Fastator i form av Studentbostäder i Sverige, som med Rebecka Eidenert i spetsen hittills har levererat en fantastisk tillväxt och på kort tid byggt ett fastighetsbolag med fastigheter för 2,1 miljarder kronor”, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

Börsnotering planeras till oktober

Som tidigare offentliggjorts är avsikten att börsintroducera Offentliga Hus. I syfte att renodla Offentliga Hus ytterligare inför en sådan börsintroduktion har det ingåtts avtal om att sälja fastigheter som inte klassificeras som samhällsfastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 350 miljoner kronor samt att sälja innehavet om 34% av aktierna i bolaget Studentbostäder i Sverige för 200 miljoner kronor. Med denna renodling blir Offentliga Hus ett ännu starkare bolag inför sin börsintroduktion, som är planerad till första hälften av oktober 2020.

Industrisamhället förvärvar fastigheterna enligt ovan av Offentliga Hus. Förvärvet finansieras med banklån och nyemitterade aktier om 215 miljoner kronor till Offentliga Hus, som omgående säljer dessa aktier vidare till Nordact, ägarbolaget till Offentliga Hus som Fastator äger 50% av. Vidare förvärvar Nordact befintliga aktier i Industrisamhället av Fastator samt erhåller befintliga aktier i Industrisamhället i form av aktieägartillskott. Nordact kommer därefter äga samtliga aktier i Industrisamhället som kommer ha ett fastighetsvärde om cirka 1,4 miljarder kronor, inklusive andra avtalade men ej tillträdda förvärv, samt ett substansvärde (EPRA NAV) om cirka 500 Mkr. Som tidigare offentliggjorts har Leif Östling valts till ny styrelseordförande i Industrisamhället.

Äger tredjedel i Studentbostäder

Även innehavet i Studentbostäder i Sverige säljs av Offentliga Hus till ägarbolaget Nordact, som sedan omgående säljer dessa aktier vidare till Fastator. Fastator får därmed ett nytt innehavsbolag och kommer att äga 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige med ett fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor och ett substansvärde (EPRA NAV) om 0,6 miljarder kronor. Övriga större aktieägare är Amasten 21%, Lindbäcks Fastigheter 20%, SBB 18% och Älvstranden i Karlstad 4%.

ANNONS
ANNONS

Nordact ställer ut reverser om totalt 415 miljoner kronor till Offentliga Hus som betalning för aktierna i Industrisamhället och Studentbostäder i Sverige. Reverserna avses lösas i samband med Offentliga Hus börsintroduktion.

Samtliga transaktioner genomförs till marknadsvärde baserat på externa värderingar. Transaktionerna genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter. Inga anställda berörs av transaktionerna. Transaktionerna är villkorade av bankfinansiering. Transaktionerna medför ingen resultat- eller likviditetseffekt för Fastator.

Transaktionerna är att betrakta som närståendetransaktioner och är av sådan storlek att Fastators beslutsordning kommer att följa Aktiemarknadens uttalande 2019:25 om god sed på aktiemarknaden vid närståendetransaktioner, vilket bland annat innebär att transaktionerna är villkorade av godkännande av Fastators bolagsstämma. Fastator avser att kalla till en extra bolagsstämma, vilken indikativt kommer att hållas fredagen den 21 augusti 2020. Förutsatt godkännande av Fastators extra bolagsstämma avses transaktioner slutföras den 30 september 2020.