Regeringen ska snart lämna besked om slutförvaret av kärnavfall ska tillåtas eller inte, men akademin och miljörörelsen menar att det underlag som tagits fram inte är tillräckligt.

ANNONS

Miljöminister Annika Strandhäll har sagt att regeringen är nöjd med det underlag som tagits fram om slutförvaret av kärnavfall och den 27 januari ska regeringen lämna besked om slutförvaret ska tillåtas eller inte.

Akademin och miljörörelsen menar dock att det finns flera som menar att underlaget inte är tillräckligt. Bland annat har kärnkraftindustrina avfallsbolag Svensk kärnbränslehantering, SKB, och det lot-försök som gjorts vid Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn kritiserats skarpt.

Korrosionen är en tvistefråga

Long Term Test of Buffer Material, lot, sattes upp i slutet av 1990-talet med syfte att genomföra ett simulerat slutförvar av kärnavfall. Man placerade sju testpaket med elvärmare, kopparrör och bentonitlera 450 meter ned i berget och två testpaket togs upp och studerades 2019.

På kopparmaterialet fanns korrosion och experter var inte eniga om huruvida korrosionsförloppet var förväntat eller snabbt, varför olika slutsatser drogs om den långsiktiga säkerheten för den kapsel av gjutjärn och koppar som kärnbränslet ska slutförvaras i.

Vad som orsakat korrosionen är ett tvisteämne och SKB menar att den orsakades av syre som följde med testpaketen ned i berget men en professor emeritus i korrosionslära vid KTH anser att det är omöjligt då sådant syre snabbt skulle ha konsumerats av miklroorganismer.

Kritiserar SKB

”Den grundläggande tanken med att använda koppar i slutförvaret var att koppar inte korroderar i syrefattiga miljöer. Men forskning från de senaste 30 åren visar att koppar korroderar mycket mer i syrgasfritt vatten än man tidigare har trott”, säger professor Christofer Leygraf till Ny Teknik.

Han, och korrosionsprofessorn Jinshan Pan har, liksom miljörörelsen, kritiserat SKB för brister i redovidningen av lot-försöket, de anklagar SKB för att undanhålla fakta då det saknas viktiga resultat från de delar av paketen som hade störst korrosion, det skriver Ny Teknik.

Vill se nya tester 

SKB, å sin sida, menar att de delar av paketen som miljörörelsen tar upp inte är representativa för slutförvaret på grund av att de har exponerats för sand i ställer för bentonitlera eller har utsatts för högre temperaturer.

ANNONS
ANNONS

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att regeringen tvingar SKB att redovisa sina studier av de mest korroderade delarna av testpaketen, samt att nya lot-paket ska placeras i berget och förses med sensorer som kan mäta syrgas så att man kan mäta när syrgasen i paketen har förbrukats. Paketen kan tas upp när syrgasen är förbrukad, vilket bedöms ta cirka en månad.

Skulle det vara mindre korrosion i de nya paketen menar MKG att korrosionen i de gamla paketen har orsakats av någonting annat än syrgas.

Läs mer: Nya ministern: Besked om kärnavfall inom veckor [Dagens  PS]