Svenska healthtech-bolaget FRISQ skapar betydande värden inom vården genom sin mjukvarulösning. Det sker genom bland annat ökad produktivitet, tidsbesparingar och ökad kvalitet i sjukvården för patienten. FRISQ är snabbt på väg in i en kommersiell fas efter att ha genomfört flera lyckade pilotinstallationer.

Lösningen FRISQ Care är i dag den enda mjukvaran på marknaden som låter vården och patienter dela information genom samma plattform, och samtidigt möjliggör interaktiva, framåtblickande vårdprocesser oberoende av diagnos.

Detta skiljer sig från dagens situation där det sällan finns möjlighet att ge en samlad överblick över sjukdomsläget, eftersom journalsystemen saknar den funktionen och ofta inte är kompatibla med andra journalsystem. Detta beror på att de utvecklats med olika tekniker och databasstrukturer som leder till att information inte alltid kan delas och hanteras.

Teckna dig i FRISQ:s företrädesemission här
”I pilotprojekten har vi kunnat se väldigt goda resultat, där vi sett stora vinster i effektivitet, kvalitet och nöjda patienter”, säger Martin Irding, vd för FRISQ, och fortsätter:

”Nu är vi i ett läge då det är dags att skala upp kommersialiseringen, och delta i större affärer tillsammans med våra partners.”

Resultaten mycket positiva

Resultaten har hittills varit mycket positiva. Framför allt har lösningen skapat ett högt patientengagemang och tidsbesparingar för vården genom att administrativa processer kan automatiseras.

 

Vårdgivarnas administrativa börda har blivit betungande och produktivitetsbefrämjande digitala verktyg har i stor utsträckning saknats. Till exempel tillbringar svenska läkare endast cirka 1/3 av sin arbetstid på direktkontakt med patienterna.

FRISQ är partner till flera leverantörer av journalsystem.

”Partners ser att FRISQ kompletterar deras lösningar och att vår lösning efterfrågas av kunderna. Vi ser i flera stora upphandlingar att vår funktionalitet efterfrågas”, säger FRISQs VD.

ANNONS
ANNONS

Erkännande från flera myndigheter

Martin Irding säger att FRISQ även får erkännanden från flera myndigheter, bland annat av Socialstyrelsen som lyfter fram att bolaget är ett av de bästa exemplen på hur man digitalt kan stödja vårdprocesser.

”I flera fall är vår funktionalitet ett så kallat skall-krav i upphandlingar.” FRISQ är ensamt i Norden om att erbjuda en funktionalitet som både skapar effektivitetsvinster för vårdteamet och samtidigt skapar en upplevd förbättring av kvaliteten i vården för patienten.

”Vi har nyligen annonserat vår första avsiktsförklaring med en kund i USA. Där har vi inte heller kunnat hitta något företag som erbjuder en likadan mjukvara som vår.”

Snabb uppskalning och expansion

För att klara av en snabb expansion i Sverige, och internationellt, ska FRISQ använda en del av pengarna från nyemissionen för att utveckla sin mjukvara, så att den klarar av en snabb uppskalning.

”Samtidigt ska vi använda pengarna till att satsa på större affärer som vi blir inbjudna till. Vi får många sådana förfrågningar från partners. Det innebär stora möjligheter då det ofta handlar om stora och långa avtal. Det kan vara 20-åriga avtal tillsammans med systemleverantörer”, säger Martin Irding.

Klicka här för att ladda ner mer information och se hur användare upplever tjänsten: FRISQ Informationsbroschyr företrädesemission 2020

Här kan du läsa mer om FRISQ:s pågående företrädesemission:

Teckna med Bank ID
Teckningsanmälan
Ladda ned prospektet
Läs mer om FRISQ

DISCLAIMER
Prospektet har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av aktier till befintliga aktieägare i Frisq Holding AB (publ). Prospektet kan erhållas på https://www.frisqholding.se/sv/foretradesemission-2020/ och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna aktierna. Prospektet innehåller en beskrivning av risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.