Nasdaq First North-listade läkemedelsbolaget Allarity Therapeutics – som fokuserar på cancerläkemedel – genomför en företrädesemission på cirka 100 MSEK i form av så kallade units (aktie plus långfristiga option). Utnyttjas även optionerna kan bolaget tillföras ytterligare upp till 200 MSEK.

ANNONS

Medlen ska användas för att Allarity Therapeutics ska finansiera åtgärder som krävs för att bolagets cancerläkemedel ska kunna kommersialiseras.

Allarity Therapeutics fokus ligger på tre av bolagets prioriterade projekt mot cancer, som befinner sig i olika faser på väg mot att bli godkända läkemedel. Bolaget arbetar med individanpassade cancerläkemedel.

Ensam med sin metod

”Allarity har ett mycket tydligt förhållningssätt till personlig cancervård: vi gör inga antaganden om hur en persons cancer kommer att svara på ett visst läkemedel. I stället låter vi cancern berätta för oss”, säger Steve Carchedi, CEO för Allarity, och fortsätter:

”Vi tittar på helheten av vad som händer inne i cancercellerna när de är utsätts för ett läkemedel, och vi fokuserar på de terapeutiska resultaten. Det är känt som ett systembiologiskt tillvägagångssätt.”

Det är en metod som Allarity är ensamt om. Med stöd av data från 35 kliniska försök har bolaget utvecklat en diagnostisk plattformsteknik – Drug Response Predictor (DRP®).

Förvärvats från stora läkemedelsbolag

”Som ett resultat, vi ser ofta en fördubbling eller tredubbling av tumörens svarsfrekvens när vi använt vår DRP®-diagnostik för att matcha rätt läkemedel till en patient”, förklarar Steve Carchedi, och forsätter:

ANNONS
ANNONS

”Vi känner inte till någon annan teknik i det onkologiska precisionsutrymmet som kan skryta med en liknande nivå av klinisk validering och framgång vid identifiering av patienter som mest sannolikt kommer att svara på ett visst cancerläkemedel.”

Allarity arbetar för närvarande med DRP-metoden på bolagets tre prioriterade läkemedel. Läkemedlen har förvärvats från stora läkemedelsbolag, så kallad Big Pharma. Här bedömer bolaget att man kommer att kunna se och tydliggöra så väl kliniskt som kommersiellt värdeskapande i år eller under nästa år.

Konkurrenskraftigt investeringscase

”Detta innebär att vi presentera ett mycket konkurrenskraftigt investeringscase för både våra nuvarande och nya aktieägare”, konstaterar Steve Carchedi.

Värdet på marknaden för cancerläkemedel uppskattades till motsvarande cirka 1 200 miljarder kronor 2019, och motsvarande då cirka 20 procent av världens läkemedelsförsäljning, vilket gör det till den enskilt största gruppen av läkemedel.

Allaritys tre prioriterade läkemedel kortfattat:

Dovitninib – ett läkemedel mot cancer i njuren är bolagets högst värderade tillgång. Allarity planerar att ansöka om godkännande hos det amerikanska läkemedelsverket FDA under 2021.

Ixempra – ett läkemedel mot bröstcancer, som befinner sig i fas 2. Allarity har de europeiska rättigheterna för läkemedlet.

ANNONS
ANNONS

Stenoparib – ett läkemedel mot cancer i äggstockarna. Läkemedlet befinner sig i en fas 2-studie.

Erbjudandet i korthet

Inbjudan till teckning av Units i Allarity Therapuetics A/S. Hagberg & Arneborn är bolagets emissionsinstitut i förestående företrädesemission. Teckna via länkar nedan.

Emissionen: Omfattar upp till 120 891 157 Units.
Teckningskurs: 0,85 SEK per Unit. Inget courtage utgår.
Unit: Varje Unit består av en (1) Ny Aktie och en (1) Teckningsoption.
Teckningsperiod: 25 maj 2021 till 8 juni 2021.
Utspädning: Om en Befintlig Aktieägare beslutar att inte utnyttja sin Teckningsrätt kan aktieägarens proportionerliga ägarandel spädas ut med upp till 34,37 %. Om Befintliga Aktieägare utnyttjar sina Teckningsrätter fullt ut kommer ingen utspädning att inträffa.

Prospekt
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.