Telekomjätten Ericsson redovisar en lägre omsättning än väntat i fjärde kvartalet och en ökad förlust. Bolaget lämnar samtidigt utdelningen oförändrad på 1 kronor per aktie, mot väntade 0,86.

”Resultatet ligger långt under vår långsiktiga ambition”, skriver vd Börje Ekholm i rapporten.

Nettoomsättningen landade på 57,2 miljarder kronor (65,2), mot väntade 58,1 miljarder. Försäljningen inom Networks minskade med 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på lägre investeringar inom mobilt bredband i Kina samt tidigt slutförande av större projekt inom mobilt bredband i Sydostasien och Indien samt Mellanöstern och Afrika.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 29,9 procent (29,4). I föregående period var den justerade bruttomarginalen 30,0 procent. Väntad justerad bruttomarginal var 29,9 procent.

Rörelseresultatet blev -19,8 miljarder kronor (-0,3). Som bolaget tidigare kommunicerat gjordes under kvartalet en nedskrivning av tillgångar som till slut påverkade resultatet med -14,5 miljarder. Dessutom uppgick avsättningar och kundprojektjusteringar till -3,2 miljarder och omstruktureringskostnaderna till -2,4 (-4,6) miljarder.

”Efter att vi slutfört denna genomgång ser vi inget behov av ytterligare justeringar eller nedskrivningar”, skriver Börje Ekholm.

Högre avskrivningar än kapitaliserade utvecklingskostnader och högre kostnadsförda än uppskjutna hårdvarukostnader har påverkat rörelseresultatet negativt med -1,4 (0,8) miljarder under kvartalet. Påverkan förväntas uppgå till -0,8 (0,3) miljarder för första kvartalet 2018, -3 (-3,5) miljarder för helåret 2018 och -1 till -2 miljarder för helåret 2019.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 0,4 miljarder kronor (4,4), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 0,7 procent (6,7).

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var -20,3 miljarder kronor (-1,0). Resultatet efter skatt blev -18,9 miljarder kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -5,68 kronor (-0,48). Resultat per aktie exklusive extraordinära poster blev -1,19 kronor (0,62), det är procent sämre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 0,45.

Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) bedöms minska med -2 procent för helåret 2018. Marknaden i Kina förväntas fortsätta minska på grund av minskade LTE-investeringar, medan det finns positivt momentum i Nordamerika. I förra rapporten bedömdes marknaden minska med 8 procent för helåret 2017.

Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till 5 till 7 miljarder.

Hittills ligger de framtida besparingarna räknat på årsbasis på cirka 6 miljarder, att jämföra med målet på 10 miljarder till mitten av 2018. Påverkan på resultatet under kvartalet är begränsad, men ska enligt bolaget synas allt mer under första halvåret 2018.

Fokusering av verksamheten och hantering av verksamheter som inte utvecklas tillfredsställande förväntas leda till en minskning av försäljningen med upp till 10 miljarder på helårsbasis 2019 jämfört med 2016.

”Fokus under 2017 har legat på att omforma den övergripande strategin och att förbättra bolagets struktur och resultat. 2017 var också det år då 5G gick från vision till verkliga affärsmöjligheter, samtidigt som vår 4G-portfölj gått bra. Vi har fullt fokus på våra planer och mål, och förväntar oss att se påtagliga resultatförbättringar under 2018”, uppger vd:n.

Ericsson, mdkr Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Nettoomsättning 57,2 58,1 -1,9% 65,2
Rörelseresultat -19,8 -0,3
Rörelseresultat, ex eo 0,4 4,4
Rörelsemarginal, ex eo 0,7% 6,7%
Resultat före skatt -20,3 -1,0
Nettoresultat -18,9 -1,6
Resultat per aktie, kr -5,68 -0,48
Resultat per aktie, ex eo -1,19 0,45 0,62
Utdelning per aktie, kr 1 0,86 16,3% 1