De dramatiska siffrorna i linje med den tidigare vinstvarningen.

ANNONS

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 615,3 miljoner kronor (1 618,7), en minskning med 62 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -40,6 miljoner kronor (520,0). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var -9,9 miljoner kronor. Siffrorna är i linje med de preliminära som lämnades i samband med vinstvarningen den 25 januari.

Bruttomarginalen uppgick till 21 procent (44), även det precis som förväntat.

Resultatet före skatt var -40,7 miljoner kronor (547,4). Resultatet efter skatt blev -16,5 miljoner kronor (423,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,7 miljoner kronor (186,0) och likvida medel vid årsskiftet var 920 miljoner kronor (1 162).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (1,35). Fingerprint Cards föreslår ingen utdelning (0).

”Vårt resultat i det fjärde kvartalet påverkades av en tilltagande förändring av marknadsförutsättningarna för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones. Vi verkar i en tuff marknad med hög konkurrens, men jag är besviken på vinstutvecklingen för helåret och det fjärde kvartalet”, konstaterar vd Christian Fredrikson i bokslutsrapporten.

Företaget bedömer att smartphonemarknaden i Kina försvagats ytterligare under det fjärde kvartalet och förutser att försäljningen kommer att fortsätta försvagas under det första kvartalet i år. Marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones, mätt i värde, kommer att minska under 2018.

Som en åtgärd för att parera svagheten har Fingerprint Cards initierat ett åtgärdsprogram. Som tidigare kommunicerat väntas personalstyrkan reduceras med cirka 185 tjänster och kostnadsbesparingarna uppskattas till cirka 360 miljoner kronor i år, med genomslag i det andra kvartalet. Omstruktureringskostnaderna beräknas till cirka 40 miljoner kronor och redovisas till övervägande del under första halvåret.

ANNONS
ANNONS

”När vi nu går in i 2018 minskar vi vår organisation och fortsätter att ställa om
verksamheten mot nya områden”, säger Christian Fredrikson i sitt vd-ord.

Han pekar på att cirka 50 procent av FoU-investeringarna redan är kopplade till initiativ för att utveckla nya biometriska teknologier att att expandera inom nya tillämpningsområden. Det är framför allt biometriska smarta kort som bedöms ha störst potential de närmsta åren.

Fingerprint Cards, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 615,3 1 618,7 -62,0%
Rörelseresultat -40,6 520,0
Rörelsemarginal 32,1%
Resultat före skatt -40,7 547,4
Nettoresultat -16,5 423,3
Resultat per aktie, kr -0,05 1,35
Utdelning per aktie, kr 0 0