Personer med låg utbildning har större risk att drabbas av högt blodtryck än personer med högre utbildning.

ANNONS

En ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, visar att personer med kort utbildning har högre risk att drabbas av högt blodtryck och har en tendens att påbörja behandling senare än personer med längre utbildning.

I Stockholms län tros högt blodtryck ligga bakom 18 procent av alla dödsfall. CES följde cirka 3 000 deltagare i Stockholms diabetespreventiva program, SDPP, under 20 år och i sin rapport analyserar de sambanden mellan utbildningsnivå och blodtryck.

Samband mellan utbildningsnivå

”Det långa tidsperspektivet innebär att vi har kunnat följa hur skillnaderna utvecklat sig i takt med att gruppen blivit äldre och förekomsten av högt blodtryck ökat, säger Stefan Fors, handläggare vid CES och en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.

De fann ett samband mellan utbildningsnivå och högt blodtryck, personer med eftergymnasial utbildning hade lägst genomsnittligt blodtryck och personer med enbart gymnasieutbildning hade högst genomsnittligt blodtryck.

Skillnad i behandlingen

Vid det andra mättillfället, tio år efter det att undersökningen startade, var skillnaden i blodtrycksnivå störst. Då var deltagarna mellan 43 och 66 år gamla och skillnaderna förklaras till viss del, men inte helt, av skilda livsstilsfaktorer som alkoholkonsumtion, tobakskonsumtion, övervikt, fysisk aktivitet och konsumtion av salt.

Vid den tredje och sista blodtrycksmätningen upptäcktes stora skillnader i sannolikheten för att ha fått framgångsrikt behandlad hypertoni, det vill säga högt blodtryck.

”Gruppen med kort utbildning var överrepresenterad bland dem som hade ett blodtryck över gränsvärdet, trots att de fick medicinsk blodtryckssänkande behandling, säger Stefan Fors i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Stort mörkertal

Ingen vet hur många människor som har högt blodtryck, i Sverige uppskattas nästan 25 procent av kvinnorna och 36 procent av männen ha högt blodtryck men mörkertalet är stort. Stefan Fors menar att upptäckt och behandling av hypertoni är en av vårdens absolut viktigaste uppgifter räknat i hur mycket sjuklighet och för tidig död som kan förebyggas.

”Vår rapport visar att effektiv, tidig identifikation och behandling av personer med hypertoni och ett fortsatt arbete för livsstilsförändringar i befolkningen har potentialen att dessutom bidra till en påtaglig minskning av de sociala skillnaderna i hälsa”, säger han i pressmeddelandet.

Läs mer: Merck förvärvar bolag inom sällsynta sjukdomar [Dagens PS]